Hvad er dysleksi?

Ordblindhed og dysleksi er to ord for det samme. Det er en vedvarende funktionsnedsættelse omkring den fonologiske forståelse, som skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

Der er ca. 400.000 ordblinde i Danmark, som findes i alle kulturer og sociale klasser. Mens op til 8 % af befolkningen er ordblinde har op til 20 % læse- og stavevanskeligheder. Nogle af disse vanskeligheder skyldes ikke ordblindhed.

Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, er ikke en sygdom og er arveligt betinget. 

Den nationale ordblindetest kan afgøre om vanskeligheder med at forstå sammenhæng mellem bogstaver, ord og sproglyde skyldes ordblindhed.

Tidlige kendetegn på ordblindhed

Der er en række kendetegn ved ordblindhed, som du kan være opmærksom på hos dit barn. Det er fx

 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger
 • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien.

Ordblindheden i sig selv betyder blot, at man ikke kan omsætte sproglyde til bogstaver. Det kan dog medføre store vanskeligheder med at lære at læse og derved tilegne sig viden i løbet af sin skolegang. Det gælder i alle fag, hvor der indgår tekster. 

Hvis du tager hånd om de psykologiske og sociale udfordringer, der for nogle børn lægges i forlængelse af ordblindheden, har dit barn rig mulighed for både at lære kompenserende strategier ifm. læsning og læring, få en uddannelse og job ligesom kammeraterne.

Ordblind, Ordblindhed og Dysleksi

Ordblindhed skal ikke begrænse fremtidsdrømmene.

Jesper Sehested viser, at det er muligt at gå fra ’71 fejl i diktat til uddannelse… og nu forfatter’.

Ønsker du at starte snakken om ordblindheden med dit barn? Med bogen Michael og Bogstavbjerget og dens mange spørgsmål får du og dit barn sat ord på de tanker og følelser, som ordblindheden kan skabe.

Ordblindhed og psykologi – hvor starter rejsen?

Når man er barn eller ung er det ikke sjovt at føle sig anderledes. Det er især ikke sjovt, at føle sig udenfor fællesskabet, fordi man ikke bare kan læse teksterne i skolen som sine kammerater, og skal bruge hjælpemidler. 

At bogstaverne driller påvirker ordblinde meget forskelligt, men det er sikkert at man skal have accepteret sin ordblindhed som en vilkår – for ordblindheden forsvinder ikke. Til gengæld er det muligt at lære strategier, så man kan kompensere for de udfordringer ordblindheden giver.

Hvis ordblindheden giver udfordringer med dit barns selvværd, selvtillid eller på andre sociale og psykologiske områder er det en god idé at tage hul på det. Det er uhensigtsmæssigt for dit barns indlæring, hvis følelserne bremser dit barn i at bruge de hjælpemidler og læse- skriveteknologier (LST) der findes. Eller forhindrer dit barn i at udforske alle de øvrige veje, der er rundt om de drilske bogstaver. 

Med den rette indstilling til sin ordblindhed er det muligt for dit barn at finde de veje, der sikrer indlæring. Der er mange veje. Både genveje og motorveje, som bringer dit barn sikkert ud i fremtiden med uddannelse og spændende jobmuligheder.

Hvad vil det sige at være ordblind?

“Jeg er lige så intelligent, som mine klassekammerater. Jeg kan få de samme uddannelser, som mine klassekammerater. Jeg snyder ikke, når jeg bruger mine hjælpemidler.”

Som ordblind er det rigtig svært at forklare, hvad det vil sige at være ordblind. De fleste mennesker står af, hvis man siger ‘jeg har fonologiske vanskeligheder’. 

Det vil sige, at man har svært ved at forstå sammenhæng mellem bogstaver, ord og lyde. Det er det. 

Man møder mange fordomme fra ikke-ordblinde, og man kan bruge mange kræfter på at bevise, at man er lige så intelligent som sine klassekammerater, at man godt kan tage en uddannelse, at man ikke snyder, når man får læst en tekst op og meget mere. 

Ordblindhed er også rigtig svært at forklare, fordi alle ordblinde oplever deres udfordringer forskelligt. Nogle ordblinde lærer at kompensere for deres udfordringer tidligt, så de måske ikke oplever ordblindheden som en stor udfordring. Andre er kun udfordret med at stave, mens de kan læse de fleste tekster, eller omvendt. 

Det bedste man kan gøre for at finde ud af, hvad det vil sige at være ordblind, er at spørge de ordblinde man kender. De vil kunne forklare, hvordan det er for netop dem.

Forestil dig at være ordblind

Hvis du ikke er ordblind kan du prøve at forestille dig, hvordan det er at være ordblind, hvis du først tænker på den energi, du selv bruger på at læse en tekst.

Det kræver ikke ret meget energi.

Men hvis så bogstaverne begynder at hoppe rundt i de enkelte ord og skifte plads, så vil du helt sikkert skulle bruge markant mere energi på at læse og forstå de enkelte ord.

Prøv selv med videoen her, hvor du kan prøve at gætte hvilket eventyr teksten gemmer på.

Kendetegn på ordblindhed, når dit barn begynder i skolen

Har du et barn i indskolingen, som har svært ved at lære at læse og stave? Og er du frustreret over at dit barn ikke knækker ‘læsekoden’ lige så hurtigt som klassekammeraterne?

Der en række kendetegn ved ordblindhed, som du måske kan genkende hos dit barn i indskolingen. Det er dog først muligt ved en ordblindetest i slutningen af indskolingen at afgøre om dit barn er ordblind. Den tages typisk i 3./4. klasse.

Det er svært at opdage ordblindhed i en meget tidlig alder før skolestart med sikkerhed. Der forskes dog i det, så man kan afklare det om der er tale om ordblindhed i en tidligere alder.

Visse kendetegn før skolealderen kan give en indikation på om der senere skal testes for ordblindhed. Så som først at begynde at tale i en sen alder. Kun langsomt at tage nye ord til sig, og have problemer med at rimme. 

Det er muligt fra, at dit barn går i børnehaveklasse at tage en ordblinderisikotest, som viser om der er risiko for at udfordringerne skyldes ordblindhed.

Listen med kendetegn er vigtig kun at bruge til at danne et indtryk af, hvilke vanskeligheder dit barn har, og ikke til at afgøre hvorvidt det er ordblindhed eller ej. 

Dit barn skal også have modtaget undervisning inden det fastslås, hvorfor dit barn kæmper med bogstaverne. Det er derfor en fordel at skabe et samarbejde om udfordringerne med dit barns skole. 

Lærerne kan hjælpe med faglig støtte, mens du også kan støtte og vejlede dit barn i forbindelse med de tanker, følelser og adfærd, som er hos dit barn.

Kendetegn i børnehaveklassen i form af:

 • vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (f.eks. at finde ud af, hvordan ordet ´lur´ vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav ´l´)
 • vanskeligheder med at huske ord
 • vanskeligheder med at rime (det betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i ´lyd-familie´ med hinanden, selvom de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.)

Kendetegn i 1. klasse kan ses ved:

 • vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • vanskeligheder med stavning
 • vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver

Kendetegn efter 1. klasse kan være:

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • nederlagsfølelse i forbindelse med tekster, der skal læses, og breder sig til andre situationer (evt. sociale problemer)

Er ordblindhed arveligt?

Ja, biologisk arv betyder noget, men der er ikke et bestemt gen, én fysiologisk eller én psykologisk årsag til ordblindhed. 

Hos alle mennesker gives forskellige dele af en forælders arvemasse videre til de næste generationer. Hos ordblinde giver sammensætningen af disse forskellige dele fra arvemassen tilsammen mindre gode forudsætninger for at opnå læse- og stavefærdigheder. 

Udfordringer med at læse- og stave ses i nogle familier ligesom, at det ses i andre familier, at de er gode til at løbe, fordi de har ben, som er særligt gode til det, eller som i andre familier igen, hvor de er særligt gode til at spille musik, fordi de har et arveanlæg, der gør dem særligt gode til at opfatte toner, rytme mv.

Det ses ofte, at ordblinde har en forælder eller et familiemedlem, der også er ordblind. Men det betyder, at man ikke nødvendigvis er ordblind, hvis ens forældre er ordblinde eller at begge forældre skal være ordblind for at man selv er ordblind.

Man kan også være ordblind selvom man ikke har en forælder eller et familiemedlem med ordblindhed.

Samtidig med arvelighed skal man huske at det miljø, som den ordblinde befinder sig i, også påvirker fx hvor meget ordforrådet udvikles og hvorvidt den ordblinde lærer kompenserende strategier for sine svage forudsætninger for at lære at læse og stave. 

Det er derfor afgørende for den ordblindes udvikling, at få støtte hjemmefra og få hjælp i skolen. Ellers kan den ordblinde ende i en negativ spiral med mange nederlag, der påvirker troen på sig selv og egne evner. 

Derfor er det også vigtigt, hvis du selv (eller et nært familiemedlem) er ordblind, at være opmærksom på kendetegnene for ordblindhed hos dine børn. Især piger er gode til at skjule deres udfordringer.

Foredrag om ordblindhed - Halsnæs - Jesper Sehested

Læg arveligheden på bordet

Den arvelige del i ordblindhed giver en del af forklaringen på, hvorfor man er ordblind. Samtidig giver den også mulighed for at bruge netop de mennesker, man har nært på sig, til at spejle sig i og se hvordan man kan håndtere udfordringerne med bogstaverne. 

Så det er bare med at kigge rundt om bordet næste gang familien er samlet til middag og få gang i snakken om, hvordan man kan overkomme udfordringerne ved sin ordblindhed.

Åbenhed er et skridt på vejen mod at overkomme udfordringerne.

Tegn på ordblindhed

Ingen ordblinde er ens. Det kan derfor være udfordrende at se, om læse- og stavevanskeligheder skyldes ordblindhed eller noget andet.

Men der er en række forskellige tegn, der kan give dig en ide om der er tale om ordblindhed/dysleksi hos dit barn. 

Nogle ordblinde har svært ved at skelne bogstavernes lyde fra bogstaver der ligner, ‘b og d, og ‘p og b’. Derudover kan de have svært ved at se ligheder og forskelle mellem bogstaver og ord. Det kan gøre det meget svært, at læse ukendte ord, fordi man ikke ved hvordan de skal udtales. 

Nogle ordblinde børn kan også have svært ved, at forstå mundtlige instruktioner. Dette gælder især, hvis der er flere budskaber, der skal huskes i en bestemt rækkefølge.

Når du kigger på listen med tegn på ordblindhed, kan du ikke bruge den til at konstatere om der er tale om ordblindhed. Der skal en ordblindetest til. 

Listen kan du derimod bruge til at skabe bevidsthed om, hvorvidt der skal testes for ordblindhed eller ej. 

Mange ordblinde kan genkende syv eller flere af kendetegnene på listen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle af tegnene på listen kan alle andre, som ikke er ordblinde, også genkende.

Kendetegn for ordblinde i forbindelse med læring, læsning og sprog

 • Har fysiske smerter som hovedpine, svimmelhed, ondt i maven eller kvalme, når der læses
 • Har vanskeligt ved at lære alfabetet og bogstaverne
 • Har svært ved at omsætte bogstaver til lyd og bogstavsekvenser til ord.
 • Har generelt nedsat læseforståelse
 • Spejlvender bogstaverne p/b, b/d, J/L, q/p
 • Bliver forvirret, når de ser bogstaver, tal og andre symboler
 • Synes at have synsproblemer, selvom en normal synstest ikke viser nogle udfordringer
 • Har svært ved at omsætte sine idéer til ord
 • Er sen til at lære at tale, har talevanskeligheder eller svært ved at benævne ting ved navn, selvom man godt kan se, at barnet ved, hvad der tales om
 • Har svært ved at udtale ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Har svært ved at formulere sig. Det er, som om talen ikke kan følge med de tanker og billeder, der farer rundt i hovedet. Der springes fra billede til billede imens personen fortæller, og tilhørerne kan have svært ved at følge med
 • Hører ting, der ikke er blevet sagt, så der nemt opstår forvirring omkring kommunikationen
 • Lader sig nemt distrahere af lyde
 • Har svært ved at følge en mundtlig instruktion
 • Har svært ved at tælle korrekt (spejlvender tal) og ikke behersker de matematiske symboler
 • Har god matematisk forståelse, men ikke forstår spørgsmålene i matematikbogen
 • Har svært ved at læse, kende klokken og mangler tidsfornemmelse
 • Har svært ved at huske ugedagene og månedernes rækkefølge
 • Har svært ved at læse nye ord
 • Laver læse- og stavefejl som ikke har sammenhæng mellem almindelige forbindelser mellem bogstaver og lyd fx ‘sig’ skrevet som ‘sin’ eller ‘kulde’ læst som ‘kunne’. Der er intet system i fejlene
 • Tøver med at lære nye ord. Der skal flere gentagelser til at lære lyden af nye ord og orddele

Kendetegn for ordblinde i forbindelse med følelser, adfærd og personlighed

 • Har svært ved at holde orden i sine ting eller helt modsat er et overdrevent ordensmenneske
 • Bliver hurtigt frustreret og emotionelt påvirket
 • Er meget tidligere eller senere i sin udvikling end de fleste andre børn, hvad angår bestemte færdigheder. Eksempelvis tidligere til at gå eller senere til at tale
 • Har stor opmærksomhed på omverdenen og er med i alt, hvad der foregår i omgivelserne
 • Har en større nysgerrighed end gennemsnittet
 • Har en stærk følelse af retfærdighed og er emotionel og følsom
 • Har gode sociale og menneskelige egenskaber. Er socialt intelligent og dygtig til at aflæse mennesker
 • Oplever, at symptomer og fejl bliver forværret under pres, ved stress, emotionel spænding, sygdom m.v.
 • Har et dårligt selvværd
 • Har svært ved at koncentrere sig, er hyperaktiv eller en dagdrømmer.
 • Har en ekstremt god hukommelse, hvis det drejer sig om erfaringer, ansigter m.m.
 • Har svært ved at huske rækkefølger og mundtlige instruktioner
 • Hovedsaglig tænker i billeder og følelser, og ikke med lyde eller ord (ingen indre-monolog/dialog)
 • Har svært ved at holde på en blyant og svært ved at skrive
 • Har koordinationsproblemer, især finmotorisk – er eksempelvis dårlig til at gribe en bold
 • Er meget praktisk orienteret
 • Har svært ved at skelne mellem højre/venstre, op/ned

Definition af dysleksi

Ordblindhed viser sig ved, at den ordblinde har svært ved at lære at læse og stave, og dermed også har udfordringer ved at skrive. Det skyldes at hjernen er upræcis og langsom, når den skal omsætte både enkelte og flere bogstaver til sproglige lyde. 

Det omtales af fagpersoner, som fonologiske vanskeligheder. Og det dækker netop over, at man har vanskeligt ved at forstå sammenhængen mellem bogstaverne og deres lyde.

I Danmark arbejder vi ud fra denne definition formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992:

“Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.
… Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale.  Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.”

Der findes også andre definitioner på ordblindhed, som du kan læse her.

Kan du godt lide at lytte og se, så kan du se disse videoer med definitioner på ordblindhed.

Oplæg af Bent Saabye Jensen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Forsker Elisabeth Arnbak redegør for fænomenet ordblindhed

Hvad er ordblindhed ikke?

Ordblindhed kan let forveksles med andre læse- og stavevanskeligheder, som ikke skyldes udfordringer med at omsætte bogstaver til sproglyde.

Man kan fx have vanskeligt ved at forstå, hvad man læser, selvom man godt kan læse de enkelte ord. Det kan skyldes blandt andet, at man har svært ved at huske, hvad man læser (lav arbejdshukommelse) eller man ikke kan aktivere forhåndsviden og forståelsesressourcer i hjernen.

Hvis du er i tvivl om dit barn er ordblind, så vil de faglige personer på dit barns skole kunne hjælpe med at afklare, hvad udfordringerne er, og igangsætte den faglige støtte til dit barn.

Den nationale ordblindetest kan afgøre om dit barn er ordblind.

Bøger om ordblindhed og dysleksi

Søger du efter mere viden om ordblindhed, så findes der en række bøger om ordblindhed. Dog skal du gøre sig klart, hvad du leder efter, da en stor del af bøgerne er fagbøger og som forældre til en ordblind er det ikke nødvendigvis det, du søger. 

Jeg vil ind i hovedet på mit barn og forstå det

Hvis du leder efter en bog, hvor du kan forstå dit ordblinde barn bedre har Jesper Sehested, som er ordblind, skrevet ‘Et liv som ordblind i folkeskolen’. Den har 20 korte historier med typiske situationer i skolen oplevet fra den ordblindes synspunkt.

Jesper Sehested har også skrevet ‘Michael og Bogstavbjerget’, som du kan bruge til at få en samtale i gang med dit ordblinde barn. Bogen handler om drengen Michael, som skal bestige Bogstavbjerget og oplever forskellige udfordringer undervejs. Bogen er bygget op med spørgsmål til Michaels rejse, som kan åbne for dit barns egne tanker og følelser omkring sin ordblindhed.

Bog: Et liv som ordblind i folkeskolen

Jeg er en læsehest og vil have teori

Er du ude efter forskning og teori omkring ordblindhed og dysleksi er her et udvalg, som du kan kaste dig over. (Bøgerne er omtalt i videoen.)

 • Carsten Elbro – Læsevanskeligheder, Gyldendal
 • Høien og Lundberg – Dysleksi – fra teori til praksis, Special-pædagogisk forlag
 • Stefan Samuelsson m.fl. – Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, Dansk Psykologisk Forlag
 • Sally Shaywitz M.D. – Overcoming Dyslexia
 • Bente E. Hagtvet og Jørgen Frost – Den intensive leseopplæringen,  Cappelen Damm Akademisk

Disse bøger kan også give dig mere teori om ordblindhed.

 • Helle Bundgaard Svendsen (Red.) – Undervisning af ordblinde elever i alle fag, Akademisk Forlag
 • Trine Trentemøller – Dysleksi, motivation og robusthed, Klim.

Bøger til ordblinde børn

Leder du efter bøger, som dit ordblinde barn kan læse?

Mange børn bliver bedt om at læsetræne hver dag, og det er ikke den sjoveste tid på dagen for en ordblind. 

Læsetiden minder om, at bogstaverne ikke er ens bedste ven. Du har måske forsøgt at finde nogle bøger, som dit barn har lyst til at læse, men det er svært fordi dit barn stritter imod, når der kommer en bog for tæt på?

Ingen gider bøger, hvor de ikke interesserer sig for emnet og ikke kan læse det hele.

Men finder du det emne, der interesserer dit barn og samtidig har det rette niveau er det lettere at få læsetrænet.

Hvis det er svært at finde bøger, hvor det interessante emne og læseniveau passer sammen, kan det være en mulighed at finde en bog, hvor der også er lydbog til. Det giver barnet mulighed for at følge med i teksten, mens den bliver læst op.

Er det ikke muligt for dit barn at følge med i teksten under oplæsning fra en lydbog, så gavner det også dit barn, selvom det ikke giver så mange point på læsetræningskontoen. Højtlæsning fra lydbog (eller dig) giver nemlig også sproglig udvikling i form af udvidet ordforråd og træner dit barns evne til at få mening/forståelse ud af en tekst.

Samtidig giver det også dit barn mulighed for at ‘læse’ de samme bøger som klassekammeraterne. Så dit barn kan deltage på lige fod i frikvartererne, når fx fritidsinteresserne diskuteres.

Hvis du læser højt for dit barn, har I også mulighed for at have en hyggelig tid sammen, hvor du også bliver klogere på det, som interesserer dit barn.

Hvad er du god til?

Hvad kan man bruge andre ordblinde til, for de kan jo ikke hjælpe med at læse og stave?

 I virkeligheden kan ordblinde bruge hinanden mere end de går og tror. Uanset ordblindhed eller ej, så spejler mennesker sig i hinanden og ser hvad andre gør. 

Særligt ved at se på hvad andre gør, som de er gode til, kan være med til at se ens egne muligheder og finde ud af, hvad man selv er god til. Derfor kan man som ordblind bruge andre ordblinde til at se, hvad der kan lade sig gøre, trods udfordringerne med bogstaverne.

Hvor er de ordblinde, som er gode til at…?

Fælles for alle, der har succes med det de laver, er at de laver noget, som de er gode til og har øvet sig på. 

Måske rollemodellen er tættere på end du tror. Som ordblind er det oplagt at kigge på sin egen familie og se om der er andre ordblinde, som har valgt at fokusere på det de er gode til fremfor ordblindheden. 

Uden for familien er der helt sikkert også andre ordblinde, som har succes med det, som de laver.

Kendte ordblinde

En lang række ordblinde har haft succes med det de laver og har samtidig lavet noget, som de fleste kender til. Det gælder både inden for forretningslivet, iværksætteri, kunst og meget mere.

Ordblinde, iværksætteri og forretning

At være ordblind er ingen hindring for, at man kan komme til at være i spidsen for en stor virksomhed.

Alle mennesker har forskellige egenskaber, nogle ordblinde har vendt deres svagheder til styrker, de kan bruge i virksomhederne.

Richard Branson (Virgin) , Ingvar Kamprad (IKEA) og Bill Hewlett (HP) er tre gode eksempler på iværksættere, der har skabt virksomheder på baggrund af det, som de er gode til. 

De har alle fokuseret på, hvad de var gode til, og spurgt andre om hjælp til at gøre de ting, som de var mindre gode til på grund af deres ordblindhed. 

Der er mange flere eksempler på ordblinde der i dag har opbygget store virksomheder eller sidder på topposter i erhvervslivet rundt om i verden.

Richard-Branson-Virgin-Ingvar-Kamprad-IKEA-Bill-Hewlett-HP

De kreative ordblinde

I stedet for kun at bruge bogstaver og ord vælger nogle ordblinde at kommunikere og udtrykke sig på andre måder via musik, film, kunst eller nye idéer og opfindelser. 

De har valgt at fokusere på det de er gode til, og har brugt tid og energi på deres passion. En lang række kreative ordblinde har vist, at det er muligt at udtrykke sig og skabe nyt.

Ordblinde i musikken og filmens verden  

John Lennon kender mange for hans musik i The Beatles. Blandt mange kendte numre er Imagine og Happy Xmas (War Is Over). 

Hvad mange måske ikke ved er, at han også var ordblind. Udover ordblindhed havde han også en svær barndom, alligevel kæmpede han og fandt det, som han var god til, musik. Han lavede musik fyldt med ord, som stadig rører en masse mennesker.

Tom-Cruise-Jennifer-Aniston-Orlando-Bloom-Channing-Tatum

I filmens verden er flere kendte skuespiller med ordblindhed. Tom Cruise, Jennifer Aniston, Orlando Bloom og Channing Tatum, er bare nogle få af dem, som lever med udfordringer, når det kommer til bogstaver. I stedet for, at være gode til at læse og stave, er de rigtig gode til skuespil og få alle os andre til, at leve os ind i deres verden.

Ordblinde skaber kunst og ideer

Tre personer der også var ordblinde og i dag sat store spor i verden er kunstnerne Pablo Picasso, Walt Disney og Leonardo da VinciDa Vinci var det man i dag ville kalde et geni. Han var både maler, opfinder, ingeniør og meget mere.

De har alle tre vist at man kan gøre tingene på nye måder.

Pablo-Picasso-Walt-Disney-Leonardo-da-Vinci

Henry Ford er også en del af rækken af ordblinde, verden skal være glade for. Ford så på verden med andre briller. Han producerede de første biler og syntes at produktion kunne gøres smartere. Derfor har vi i dag samlebåndet, som bruges på mange fabrikker rundt omkring i verden.

Alle disse ordblinde og de ordblinde du kender viser, at det er muligt at opnå noget med det man er god til. Beviserne findes lige foran dig, så er det uanset om det er Walt Disney, din far, din bedstemor eller din fodboldtræner. De har alle noget, som de er gode til og kan præge verden med.

Så dysleksi skal ikke stoppe ens drømme! Der er mange veje, at komme rundt om ens udfordringer.

Jeg er god til at…

Som ordblind kan man bruge alle de ordblinde rollemodeller, der er rundt omkring til at overveje, hvad er det mon man selv er god til. Kan de inspirere mig? 

Nogle gange er man god til noget, som man måske ikke lige regner for det helt store. I skolen er drejer det meste sig om at lære med de drilske bogstaver, så alt det andet man kan være god til bliver gemt væk. Find det frem, som du og dit barn er gode til og start drømmene mod det dit barn gerne vil sætte sit aftryk her i verden med.

'Jeg er god til at...' T-shirt - pasform - dreng

Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for ordblinde?

Selvom man i dag ikke kan sætte fingeren på et gen, der giver ordblindhed ved man at ordblindhed er biologisk betinget. Ordblindheden kommer af, at hjernen har svært ved at omsætte lyde til bogstaver og ord, og omvendt. Men der forskes i hjernen og undersøges hvor tidligt man kan afgøre, at et barn har vanskeligheder fx med at tale på grund af ordblindhed. 

Jo tidligere det kan afklares om børns vanskeligheder med sproget og bogstaverne skyldes ordblindhed, jo tidligere kan de også få hjælp. Det gør det lettere, at skabe en positiv spiral for udvikling og læring.

I dag er det muligt at tage en risikotest i børnehaveklasse, som viser risikoen for at udfordringer med lyde og bogstaver skyldes ordblindhed.

Hvis det bliver muligt at afklare det i en tidligere alder, opstår der et nyt problem. Nemlig hvilken form for undervisningsmateriale, der kan bruges til børnene, så de kan overkomme udfordringerne

“De største udfordringer for os nu vil være … at finde ud af, hvad slags tiltag der kan gøres omkring en 4-årig eller en 3-årig, der kunne vise hende eller ham en anden vej,” – commonhealth.wbur.org

Vender man blikket mod den teknologiske udvikling er den også en faktor, som gavner ordblindes muligheder for at være på samme niveau som ikke-ordblinde, når det gælder at tilgå viden og læring via tekster.

Hjælpemidler kompenserer for læse- og stavevanskeligheder

Som ordblind kan man bruge de grundlæggende funktioner i hjælpemidlerne, som ikke afhænger af hvilket specifikt program man anvender. De grundlæggende hjælpemiddelfunktioner er: oplæsning, OCR, tale til tekst, oversættelse og ordforslag

Det er dog afgørende, at du ikke opfatter hjælpemidler, som en metode, der kan lære dit barn at læse og stave. De kan blot kompensere for de vanskeligheder dit barn har med at læse og stave, så dit barn kan få viden og læring på lige fod med sine klassekammerater.

Udviklingen inden for teknologi har givet og vil fortsat give ordblinde mere og mere præcise hjælpemidler. 

Smartphones har i dag mere regnekraft end den computer, der fik den første mand til månen. De fleste børn har i dag en smartphone og har derfor hjælpemidlerne tæt på sig hele tiden. 

Med et blik på forskning og teknologisk udvikling ser fremtidsudsigterne for ordblinde bedre og bedre ud. 

Med accept af sin ordblindhed, den rette faglige støtte og hjælpemidlerne i lommen er det muligt at få både uddannelse og job på samme vis, som sine jævnalderende.

Foredrag - Skjern Kristne Friskole

Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken?

Med foredraget ‘Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken? – og skaber gode vaner’ får alle lærere viden om, hvorfor det er svært at få hjælpemidlerne op af tasken.

Alle lærerne får viden om, hvor meget tale-til-tekst, OCR, ordforslag, oplæsning og oversættelse kan hjælpe deres ordblinde elever.

Udover en grundlæggende forståelse for hjælpemidlerne får lærerne et indblik i de følelser, som typisk er knyttet til at være ordblind og at skulle bruge hjælpemidler.

Alt dette så alle lærere kan støtte de ordblinde elever i alle timer.

Dysleksi hvis du kan stave det, har du det ikke.

At være ordblind kan være svært, men det skal ikke stoppe dig for at opnå dine drømme!

Dysleksi eller ordblindhed?

Hvilket ord bruger du? Ordblindhed eller dysleksi?

Ifølge den danske betydningsordbog betyder begge ord ‘mangelfuld evne til at læse og skrive’ og er synonymer, så er det ikke lige meget hvilket ord man bruger?

Dysleksi er den videnskabelige betegnelse. Mange fagpersoner bruger ordet dysleksi, mens ordblindhed er det begreb, der er kendt af de fleste danskere.

Set fra en ordblinds (eller dyslektikers) synsvinkel er hverken ordblindhed eller dysleksi et begreb, der gavner selvforståelsen i forhold til den udfordring man kæmper med.

Dysleksi kan være svært at stave til. Det kan man naturligvis øve så mange gange, at det er muligt at huske. Omvendt er det ikke hjælpsomt, at man har et ord for en udfordring som folk, der har det, ikke selv kan stave til, netop når udfordringen handler om at have vanskeligheder med at stave. 

Ordet ‘dysleksi’ er i øvrigt sammensat af to græske ord: Dys betyder mangelfuld, mens leksi betyder ord eller tale.

Ordet ‘ordblindhed’ kan give en opfattelse af, at man lider af en form for blindhed. Men ordblindhed har intet med synet at gøre, og er ikke en udfordring med at kunne se et ord. 

Begrebet ordblindhed bliver til tider også misbrugt til at betegne andre læse- og staveudfordringer, som ikke er forbundet med ordblindhed. Det kan gøre det mere udfordrende at tale om og diskutere, hvad man kan gøre for at hjælpe ‘rigtige’ ordblinde og andre med læse- og staveudfordringer. 

Det gode ved begge ord er, at hvis man som ordblind (eller dyslektiker) kan stave til ‘dysleksi’ og ‘ordblindhed’, så ved man at man har lært noget og taget udfordringen med bogstaverne op. 

Hvad kan jeg bruge ordblindetesten til?

Hvis dit barn går i folkeskolen og der er mistanke om at dit barns udfordringer med bogstaverne er ordblindhed, så kontakt skolen.

Skolen kan hjælpe med at få en ordblindetest/udredning. I dag kan man teste for ordblindhed ned til 3. klasse. Allerede i børnehaveklassen kan dit barn blive testet for risiko for ordblindhed med ordblinderisikotesten. 

Fortæl også dit barns lærere, hvis du selv er ordblind eller den anden af dit barns forældre er det, så kan de bedre hjælpe jer med, hvordan I kan bidrage til at støtte jeres barn fagligt. I kan naturligvis altid støtte jeres barn med at håndtere både tanker og følelser som følge af de udfordringer jeres barn oplever.

Med en ordblindetest, der viser at udfordringerne skyldes ordblindhed (testresultat i rød kategori) kan man få hjælpe og støtte i form af fx Læse- og staveteknologi og forlænget tid til eksamen.

Som voksen, kan man blive testet for dysleksi på fx VUC, og derefter modtage ordblindeundervisningen.

Foredrag om livet som ordblind -Jesper Shested

Behandling af dysleksi…

I sin iver på at hjælpe sit ordblinde barn kan man helt ubevidst komme til at undersøge behandlingsmuligheder for ordblindhed. Måske du har du gjort det?

Det er helt naturligt for ordblindhed bliver mange steder omtalt som både et handicap og en diagnose. Det gør, at man kan kategorisere personer med ordblindhed og give dem de rette hjælpemidler og undervisning.

Men man kan ikke gå til lægen og få stillet diagnosen ordblindhed.

Som ordblind kan det være belastende at blive betragtet som en person med en sygdom eller uforklarlig lidelse. Bortset fra at hjernen har svært ved at omsætte bogstaver og ord til sproglyde, er ordblinde ligesom alle andre mennesker.

Ordblinde kan også blive bedre til at læse og stave (ligesom alle andre mennesker) med den rette faglige hjælp. I forsøget på at finde den rigtige faglige hjælp, er det altid en god idé at skabe et solidt samarbejde med dit barns skole.

Der findes mange faglige måder, at hjælpe dit ordblinde barn på. Man skal blot være opmærksom på, at ordblinde er forskellige og de derved heller ikke får gavn af den samme undervisning. 

Der findes forskellige test til, at finde ud af hvilken indlæringsteknikker, der er bedst for dit ordblinde barn. Det er vigtigt at lytte til dit ordblinde barn omkring indlæringsteknikker, fordi man kender jo sig selv bedst.

Nogle børn lærer bedst ved at lytte, andre ved at se, andre igen ved at røre og andre igen ved at bevæge sig. 

Det kan fx være man skal bruge lyd samtidig med ord. Dette kan være en lydbog fra Nota, hvor man har bogen ved siden af. Det kan også være bevægelse kan hjælpe, hvis barnet har svært ved at sidde stille. 

Nogle metoder til at håndtere vanskelighederne med bogstaverne er baseret på forskning og faglig viden, mens andre er “alternative”. Det er derfor vigtigt, at du søger råd før du kaster dit barn ud i det og bruger mange penge. Både du og dit barn skulle gerne være glade bagefter.

Her er eksempler på forskellige metoder (både faglige og alternative), som gerne vil hjælpe med at håndtere udfordringerne med bogstaverne. Lydterapi, NLP, samsyn, farvet folie, VAKS, tapping og Davis-metoden. Der findes sikkert mange flere metoder. 

Undersøg, hvad metoden lover og hvilke resultater, den har opnået inden du sender dit barn afsted. 

Og husk ikke mindst, at dit barn er et helt menneske og meget mere end den ordblindhed, som gør det besværligt at læse og stave.

Foredrag - Jesper Sehested - 4. - 6. klasser - Fra 71 fejl i diktat til uddannelse ... og nu forfatter

Jesper Sehested - Ordblind og mentor

Hvem står bag Etlivsomordblind.dk

Jeg er 34 år og ordblind. I 9. klasse havde jeg 71 fejl ud af 92 i diktat, men i dag har jeg en uddannelse. Jeg har arbejdet i over 6 år, med at støtte forældre og deres ordblinde barn, når bogstaverne driller.

Her har jeg holdt foredrag for over 9.500 elever, lærere og forældre om livet som ordblind. Derudover har jeg blandt andet skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget‘ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ samt lavet onlinekurset ‘Sådan hjælper du dit ordblinde barn med at bruge hjælpemidler – uden modstand og at I bliver uvenner‘.

Læs mere om Jesper Sehested

24 replies
 1. Signe
  Signe siger:

  Jeg føler mig magtesløs og frustreret som forældre til et barn der har mange tegn på dysleksi. Hun gik om i 0 klasse og spejlvender fx stadig tal og nogle bogstaver. Alfabetet kan hun stadig ikke huske. Skal hun virkelig gennem endnu 2 år hvor hun måske føler sig dårligere end de andre og dermed et lavere selvværd og selvtillid, fordi man ikke kan lave en udredning før 3 klasse?! Er der da slet intet man kan stille op!? Læreren siger nej. What to do!?!

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Signe,
   Kan godt forstå du er frustreret! Der arbejdes på en ordblindetest der går ned til 0-1. klasse med det kan du jo ikke vente på. Lige meget om din datter er ordblind eller ej, så må man forvente at lærerne har en “plan” og er opmærksom på problemet! Har er en artikel om hvordan de gør i Herning, det kan være det kan give jeres lærer inspiration til en plan for fremtiden. Jeg kender ikke til lovgivningen (Det kan du få hjælp til som medlem af Ordblindeforeningen), så ved ikke om der er noget, at komme efter der.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
  • Elisabeth Møland
   Elisabeth Møland siger:

   Min mor fik lavet en ordblindhedstest på mig, da min lærer sagde jeg skulle gå 2. klasse om. Så tror bare du skal bede om en.
   Mvh
   Elisabeth Møland

   Svar
 2. Charlotte Qvistgaard
  Charlotte Qvistgaard siger:

  Hej Jesper

  Min venindes datter kan ikke blive testet for ordblindhed. Hun går i 8 klasse på efterskole i en anden kommune end de bor i.
  Efterskolen vil ikke tilbyde en ordblindetest. PPR i vores kommune siger hun ikke tilhører dem, da hun ikke går i folkeskole. Har du et godt råd?
  Både min veninde og hendes 2 andre børn er ordblinde, så det “ligger i familien” Men hun er aldrig blevet ordblindetestet.
  Venlig hilsen
  Charlotte

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Charlotte,
   Så føler man sig ikke hjemme mange steder! Vi er ikke stærke på lovgivnings området, så kan desværre ikke hjælpe. Ordblindeforeningen ved alt på det område, og som medlem kan man få gratis rådgivning om det.
   Mvh
   Jesper

   Svar
  • Lærke Nilsson
   Lærke Nilsson siger:

   Hej Jesper,jeg heder Lærke og jeg er også ordblind og jeg bruger hjælpemidler som nota,AW og meget mere.Jeg har prøvet at læse det du har skrevet.Det er meget svært at være ordblind men jeg har fået min computer og nu går det godt jeg er ikke så god til at bruge den i nu.

   Hilsen Lærke

   Svar
   • Jesper Sehested
    Jesper Sehested siger:

    Hej Lærke
    Ja, men så er det godt at du allerede er kommet så langt. For mig tog det også tid at blive bedre til at bruge mine hjælpemidler, ligesom med alt andet, så godt du er startet :)
    God arbejdslyst
    Mvh
    Jesper Sehested

    Svar
 3. Dorte
  Dorte siger:

  En rigtig god blog du har her, Jesper. Tak for at du deler din viden !
  Hvis jeg må blande mig i debatten, så vil jeg sige til Signe. Bliv ved med at kæmpe for din datter og tro på din egen vurdering mht hendes stave/læse vanskeligheder og tegn på dysleksi. Tag eventuelt kontakt til PPR og hvis ikke de vil hjælpe, så ville jeg tage kontakt til kommunen.
  Jeg har selv en dreng som jeg har kæmpet en kamp for hele hans folkeskoletid. Desværre var det ikke muligt at trænge igennem til skolen. Hvilket betød at han har måtte klare sig igennem 10 års skolegang som ordblind uden hjælpemidler. Det har haft store omkostninger for ham.
  Efter folkeskolen fik jeg ham testet hos VUC. Testrapporten derfra fortalte at han er middelsvær – svær ordblind. Der var slet ikke noget at være i tvivl om.
  Jeg forstår stadig ikke at skolen kunne overhøre min bekymring i så mange år, endsige at de ikke kunne se mit barns åbenlyse tegn på dysleksi.
  Til Charlotte Qvistgaard vil jeg sige : prøv at tage kontakt til VUC
  Jeg fik i forbindelse med min søn at vide at de ikke må teste de unge sålænge de er tilknyttet folkeskolen. Min søn skulle på efterskole efter folkeskolen og VUC testede ham lige inden efterskolestart. Venlig hilsen Dorte

  Svar
 4. Vanessa
  Vanessa siger:

  Utrolig god og spændende blog Jesper. Jeg har selv dysleksi og blev desværre først testet et 1/2 år inden mit bachelorprojekt sidste år, efter en sød censor gjorde mig opmærksom på dette. Jeg har utrolig svært ved at sammensætte sætninger, mit eget ordforråd er småt, formulerings vsskeligheder og har meget svært ved indlæring og huske ting, derudover kan jeg ikke regne og udtale større tal. Så vidt muligt prøver jeg at være kreativ når jeg skal lære nye ting. Men synes bestemt ikke det er sjovt og det er frustrerende som voksen at have disse “problemer”, men derfor har jeg stadig formået at få min drømme uddannelse som fysioterapeut selvom det til tider undervejs har været meget hårdt. Rigtig øv at man ikke bliver test i folkeskolen så man kan få den rette hjælp i en tidlig alder.

  Svar
 5. Camilla Ranum Petterson
  Camilla Ranum Petterson siger:

  Hej.
  jeg er selv ordblind, og har siden min minste datter begyndte at læse/stave bedt om hun blev testet. Men hver gang har jeg fået nej på nej.
  Tøsen blev dog lovede i foråret at hun skulle testes da dansk læreren nu mener hun nok er ordblind. Men dette er endnu ikke sket og hun går i 5 klasse nu. Jeg er ved at gå ud af mit gode skind for hvornår går skolen igang? Jeg har bedt kommunen om hjælp men de siger bare til skolen hun skal testes men det har de endnu ikke gjort.
  Jeg er begyndt at skriver sms’er med min datter og kan se den ene stave fejl efter den anden, trods jeg selv er ordblind. Men jeg forstår alt hvad hun skriver. Disse beskeder har jeg valgt at vise til kommunen og de forstår ikke hvad hun har skrevet. Hvad kan jeg gøre så jeg får den test igennem på hende så hun ikke først får det “opdaget” som voksen som jeg gjordte?

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Camilla,
   Du har gjort rigtig meget for at sikre at hun bliver “opdaget” i skolen. Så det er for dårligt at skolen ikke har taget sig sammen! Som medlem af Ordblindeforeningen kan du få rådgivning og hjælp til at få skolen til at lytte og handle. Så vil foreslå dig den mulighed.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 6. Dorte riddertof
  Dorte riddertof siger:

  Hej..man kan godt teste børn før 3 Kl,man skal blot gøre det privat ,det koster lidt,men er så godt givet ud.vores 8 årig blev testet ordblind for 1/2 år siden privat..vi havde taget ham ud af skolen ,da han mistrives så voldsomt,at han nægtede at gå i skole..skolen så ikke noget problem..nu går han på en skole som anerkender og hjælper ham,så han nu går glad i skole og stråler af overskud..og han rykker fagligt..så vent ikke,handel så hurtigt som muligt,test,skift skole,hvis den i har ikke forstår..aldrig bare lad tiden gå..det er så hårdt at være barn på den måde,det behøver ikke være sådan.

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Dorte,
   Der findes i dag en ordblinderisikotest , som kan bruges allerede i børnehaveklassen. Hvis du får taget en privat test som siger “ordblind” giver det dig ikke nødvendigvis adgang til hjælpemidler og støtte. Skolen kan vælge ikke at “godtage” ordblindetesten fordi de ikke selv har taget den. Det skal man lige huske på, inden man bare tror man kan købe sig til skolens godkendelse.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 7. Maj-Britt Svane
  Maj-Britt Svane siger:

  Se jeg forstår ikke, at der ikke kan testes, på et tidligere tidspunkt.
  Da jeg skulle i 2 klasse . Kom jeg i ordblindeklasse. Om det var fordi jeg havde haft diskussion, med min lære,. Skal jeg ikke kunne sige. Men havde haft en diskussion om sagen sagde de: Jeg kunne bare ikke indse at ordet blev sat sammen. Kunne heller ikke finde ud af klokken. Og har stadig problemer med højre og venstre. Ind imellem kan jeg ikke se om det er d eller b osv. Det med tegnsætning er en by i Rusland. Men er ikke bange for at skrive. Det er faktisk første gang jeg har læst om dysleksi. Jeg er årgang 1955. Ind imellem sætter jeg en masse tegn til sidst i en mail. Og skriver til vedkomne at de selv må fordele. Og ja jeg er kreativ, jeg er selvstændig. Jeg maskin broderer. Svane broderi.

  Svar
 8. Floa Smith
  Floa Smith siger:

  spænde tekst opsprætning , men det kan jo i sin helhed være vanskelig at høre og se forskel på disse to diagnoser Dyskalki -og Dyslexi

  De fleste har denne ude af ane dette , om man er sprog og tal professor ser man det dirker .
  Der findes vel ingen behandling af de sværheder som handle just om ord og tekst og tal

  Svar
 9. Mikkel Søgaard
  Mikkel Søgaard siger:

  Hey Jeg kan læse den skiftende text tydeligt i en køre :) jeg er 23 og ordblind og jeg tror har en forklaring på hvorfor jeg kan det.

  Jeg staver med min hukommelse istedet for mit sprogcenter. så kan læse det på længten af orderne og hvilke bogstaver der er i det. lige meget hvor de står. jeg kan ikke høre stavelser på samme møde som de fleste andre. men har lært at se på ord og gendkende dem ud fra deres udsende igennem mit liv. samt en masse små regler jeg har kørende i baughovdet når jeg skriver texter.

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested siger:

   Hej Kirsten,
   Der er ordblinde som læse ok, men staver dårligt og omvendt, så ja det kan du godt. Prøv at få taget en Ordblindetest. Den skulle gerne kunne “fange” sådan en som dig.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 10. Beate Vardinghus
  Beate Vardinghus siger:

  Hej Jesper
  Min søn er testet ordblind for et par år siden. Han læser og skriver ekstremt dårligt på dansk. Og bruger derfor meget hjælpemidler.
  Men på engelsk læser han rimeligt ok – kan dog ikke rigtig skrive på engelsk uden hjælpemidler.
  Alt du har ridset op her på siden omkring ordblinde passer på ham – men flere påpeger, at det er underligt, at han formår at kunne læse på engelsk?? Da de mener, at hvis man er ordblind, så er man dårlig til at læse og skrive på alle sprog. Han bliver hurtig udtrættet i engelsk oplæsningen…
  Det skal dog tilføjes, at han lærte engelsk via engelsk børne-tv fra tidlig alder 2-3 år og nu er 12 år.
  Hvad tænker du?

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested siger:

   Hej Beate,
   Der er ikke noget underligt i det, synes jeg. Børn i dag ser engelsk mange steder, nogle glemmer man også kan lærer sådan, og hvis han har set engelsk tv i den alder kan det jo komme derfra. Hjernen er en spændende størrelse der kan mange sjove ting.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 11. Mads
  Mads siger:

  Hej
  Jeg underviser I spansk på ungdomsskolen- 7-9 klasse. Jeg fandt jeres hjemmeside i håb om tips til at undervise en af mine elever som er ordblind. Det ville være dejligt hvis I kunne lave en tråd med forslag til undervisning af ordblinde.

  Kan I evt. give mig nogle links til andre hjemmesider, hvor jeg kan finde noget didaktisk materiale for fremmedsprogsundervisning til ordblinde ?

  Vh. Mads

  Svar
 12. Freja Halkjær
  Freja Halkjær siger:

  Det er ikke sådan for mig, ordene hopper ikke for mag jeg kan ikke læse ordene. De er bar for svaje for mig. Jeg kan kun læse lix 5 til 10 men bogstaverne kan jeg god se

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *