Hvad er dysleksi?

Ordblindhed eller dysleksi, som er den akademiske betegnelse, er en vedvarende funktionsnedsættelse, omkring den fonologiske forståelse, som skaber store udfordringer med håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering).

I Danmark er mellem 3-7 % af befolkningen ordblind, mens op til 20 % har stave- eller læsevanskeligheder.

Tidlige kendetegn på ordblindhed

 • Ordblindhed eller læsevanskeligheder i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.

Hvis der ikke bliver sat ind tidligt, kan konsekvenserne også påvirker andre sprogområder. Det kan f.eks. være problemer med syntaks i skrift og tale, formulering i forskellige genrer, forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning.

Det kan også påvirke andre fag i skolen. Har man svært ved læsning, kan matematik blive svært, hvis man ikke forstår opgaverne.

Ordblind, Ordblindhed og Dysleksi

Ordblindhed er arveligt, men har ikke noget med intelligens at gøre

Ordblindhed og psykologi

Når man er barn eller ung er det især ikke sjovt, at føle sig udenfor fællesskabet. Kender man ikke grunden til hvorfor man ikke kan læse og stave som de andre, kan det påvirke en social og psykologisk. Det er endnu en af grundene til vigtigheden i at opdage ordblindhed i en tidlige alder.

Derudover kan man også hurtigere komme igang, med de hjælpemidler og læse- skriveteknologier (LST) der findes: oplæsning, tale til tekstoversættelse og ordforslag.

Fordi man har miste selvtilliden betyder det ikke, at man ikke kan genfinde den. Fordi man er ordblind betyder det ikke, at man skal begrænse sit uddannelsesvalg eller fremtidsdrømme. Der er mange veje rundt om din ordblindhed, du skal bare finde dem.

Symptomerne og kendetegn ved Dysleksi


Det er svært at opdage dysleksi i en tidlige alder, med sikkerhed. Der forskes dog i, så man kan stille diagnosen, dysleksi i en tidligere alder.

Der er dog visse kendetegn, som først at begynde at tale i en sen alder. Kun langsomt tage nye ord til sig, og problemer med at rimme. Disse børn kan have tendens til at udvikle dysleksi, hvis ikke afhjulpet tidligt.

I folkeskolen er mulighederne for, at stille diagnosen dysleksi helt ned til 3. klasse med Ordblindetesten. Her er det typisk en manglende evne til at kunne genkende ord og bogstaver.

Børn med dysleksi kan også have svært ved, at forstå mundtlige instruktioner. Dette gælder især, hvis der er flere budskaber der skal huskes i en bestemt rækkefølge.

I dag findes der også en ordblinderisikotest, der går ned til børnehaveklassen, som viser om der er risiko for ordblindhed.

Børn med dysleksi kan også have svært ved bogstave’s lignende ord, ‘b og d, og ‘p og b’. Derudover kan de have svært ved at se ligheder og forskelle mellem bogstaver og ord. Det kan gøre det meget svært, at læse ukendte ord, fordi man ikke ved hvordan de skal udtales. Dette er kun et uddrag af forskellige kendetegn.

Hvad vil det sige at være ordblind?

Nogle personer med dysleksi beskriver deres udfordringer som at bogstaverne hopper rundt, når de skal læse. Det er ikke alle, der oplever det sådan. Det er også derfor ordblindhed er forskelligt fra person til person.

Dette eksempel kan dog måske give en ide, om hvor svært det nogle gange kan være som ordblind! Tror ligegyldig hvor god du er til at læse, giver det her dig lidt problemer ellers skriv en kommentar nederst på siden.

Ordblind - skrevet med bogstaver

Kendetegn på ordblindhed, når dit barn begynder i skolen

Børnehaveklasse

 • vanskeligheder med at rime
 • vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (f.eks. at finde ud af, hvordan ordet ´lur´ vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav ´l´)
 • vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i ´lyd-familie´ med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.

1. klasse

 • vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • vanskeligheder med stavning
 • vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver

Senere klasser

 

 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • vanskeligheder med at lære fremmedsprog
 • nederlagsfølelse og evt. sociale probleme

Arv og kendetegn

Dysleksi betyder ikke, at der noget galt med synet eller intelligensen hos en. Det er en udfordring med bogstaverne, som giver udslag mange steder.

Men ordblindhed behøves ikke at være en begrænsning i livet. Der er mange veje rundt om ens dysleksi. Der er også forskel på hver enkel ordblind, to personer er ikke ens.

Der er en stor grad af arvelighed ved dysleksi, men miljø spiller også ind, endnu forstår vi ikke 100% det kompliceret samspil mellem arv og miljø. Derfor er det vigtigt, at støtte hjemmefra og få hjælp i skolen. Ellers kan den ordblinde enden i en negativ spiral, med nederlag der påvirker troen på sig selv. Derfor er det også vigtigt, hvis du selv har dysleksi, at være opmærksom på kendetegnene hos dine børn, især piger.

Hvis dit børn går i folkeskolen og har symptomer på dysleksi. Så kontakt skolen, for at få en ordblindetest/udredning. I dag kan man teste for ordblindhed ned til 3. klasse. Fra børnehaveklassen kan vi i dag teste risiko for at, en elev, udvikler ordblindhed med ordblinderisikotesten. Husk at fortælle hvis du selv er ordblind, og det derfor kan være det der er problemet for dit barn.

Men en ordblindetest, kan man få hjælpe og støtte i form af fx en IT rygsæk Man kan ikke få stillet diagnosen, dysleksi hos ens læge. I stedet skal man få en udredning igennem ens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i ens kommune, hvis man går i folkeskolen. Som voksen, kan man blive testet for dysleksi på fx VUC, og derefter modtage ordblindeundervisningen

Foredrag om ordblindhed - Halsnæs - Jesper Sehested

Tegn på ordblindhed

Der findes forskellige tegn, der kan give en ide om der er tale om ordblindhed / dysleksi. Listen kan ikke bruges til, at konstaterer ordblindhed, der skal en ordblindetest til. Listen kan bruges til at skabe bevidsthed om der skal testes for ordblindhed. Mange ordblinde kan genkende 7 eller flere af kendetegnene på listen. Nogle af tingene på listen kan alle andre også være bekendt med, så det er ikke kun ordblinde.

Kendetegn ved læring, læsning og sprog

 • Har fysiske smerter som hovedpine, svimmelhed, ondt i maven eller kvalme, når der læses.
 • Har vanskeligt ved at lære alfabetet og bogstaverne
 • Har svært ved at omsætte bogstaver til lyd og bogstavsekvenser til ord.
 • Har generelt nedsat læseforståelse.
 • Spejlvender bogstaverne p/b, b/d, J/L, q/p.
 • Bliver forvirret når de ser bogstaver, tal og andre symboler.
 • Klager over at se ting, der ikke er der, eller ting, der bevæger sig, når der læsning.
 • Synes til at have synsproblemer, selvom en normal  synstest ikke viser nogen.
 • Har svært ved at omsætte sine idéer til ord.
 • Er sen til at lære at tale, har talevanskeligheder eller svært ved at benævne ting ved navn, selvom man godt kan se, at barnet ved, hvad der tales om.
 • Har svært ved at udtale ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst).
 • Har svært ved at formulere sig. Det er, som om talen ikke kan følge med de tanker og billeder, der farer rundt i hovedet. Der springes fra billede til billede imens personen fortæller, og tilhørerne kan have svært ved at følge med.
 • Hører ting, der ikke er blevet sagt, så der nemt opstår forvirring omkring kommunikationen.
 • Lader sig nemt distrahere af lyde.
 • Har svært ved at følge en mundtlig instruktion.
 • Har svært ved at tælle korrekt (spejlvender tal) og ikke behersker de matematiske symboler.
 • Har god matematisk forståelse, men ikke forstår spørgsmålene i matematikbogen.
 • Har svært ved at læse, kende klokken og mangler tidsfornemmelse.
 • Har svært ved at huske ugedagene og månedernes rækkefølge.

Kendetegn for ordblinde ved fysik, adfærd og personlighed

 • Har svært ved at holde orden i sine ting eller helt modsat er et overdrevent ordensmenneske.
 • Bliver hurtigt frustreret og emotionelt påvirket.
 • Er meget tidligere eller senere i sin udvikling end de fleste andre børn, hvad angår bestemte færdigheder. Eksempelvis tidligere til at gå eller senere til at tale.
 • Har stor opmærksomhed på omverdenen og er med i alt, hvad der foregår i omgivelserne.
 • Har en størrer nysgerrighed end gennemsnittet.
 • Har en stærk følelse af retfærdighed og er emotionel og følsom.
 • Har gode sociale og menneskelige egenskaber. Er socialt intelligent og dygtig til at aflæse mennesker.
 • Oplever, at symptomer og fejl bliver forværret under pres, ved stress, emotionel spænding, sygdom m.v.
 • Har et negativt selvværd, og bliver hurtigt frustreret og emotionel.
 • Har svært ved at koncentrere sig, er hyperaktiv eller en dagdrømmer.
 • Har en ekstremt god hukommelse, hvis det drejer sig om erfaringer, ansigter m.m.
 • Har svært ved at huske rækkefølger og mundtlige instruktioner.
 • Hovedsaglig tænker i billeder og følelser, og ikke med lyde eller ord (ingen indre-monolog/dialog).
 • Har svært ved at holde på en blyant og svært ved at skrive.
 • Har koordinationsproblemer, især finmotorisk – er eksempelvis dårlig til at gribe en bold.
 • Er meget praktisk orienteret.
 • Har svært ved at skelne mellem højre/venstre, op/ned.

Definition af dysleksi

Den videnskabelige definition af dysleksi er, at det skyldes problemer i hjernens sprogcenter (Fonologiske vanskeligheder). I Danmark arbejde vi ud fra denne definition formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992:

“Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.
… Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale.  Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.”

Der findes også andre definitioner på ordblindhed, som du kan læse her.

 

Oplæg af Bent Saabye Jensen fra Nationalt Videncenter for Læsning

Forsker Elisabeth Arnbak redegør for fænomenet ordblindhed

Bøger om dysleksi

Bøgerne der er omtalt i videoen er:

 • Carsten Elbro – Læsevanskeligheder, Gyldendal
 • Høien og Lundberg – Dysleksi – fra teori til praksis, Special-pædagogisk forlag
 • Stefan Samuelsson m.fl. – Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget, Dansk Psykologisk Forlag
 • Sally Shaywitz M.D. – Overcoming Dyslexia
 • Bente E. Hagtvet og Jørgen Frost – Den intensive leseopplæringen,  Cappelen Damm Akademisk
 • Jesper Sehested – Michael og Bogstavbjerget
 • Jesper Sehested – Et liv som ordblind i folkeskolen

Michael og Bogstavbjeget

‘Michael og Bogstavbjeget’ er for dig og dit barn. Bogen hjælper dig med at snakke med dit barn om de følelser og udfordringer, det står med. Samtidig er det en historie der viser, at bogstaverne ikke skal stoppe dit barn, i at drømme om fremtiden, lige meget hvad!

Bogen er skrevet for at sætte fokus på mennesket bag ordblindheden. Kan du huske din folkeskole tid, alle de indtryk og følelser du oplevet i hverdag? Prøv at tænk på alle de ekstra følelser der kommer væltende når ord og bogstaver driller, og de er alle steder.

Jeg vil gerne læse mere om ‘Michael og Bogstavbjerget’

Kendte dyslektikere

Er du selv ordblind eller har et barn der er ordblind. Har du haft tanken ‘Hvorfor lige mig, jeg kan ikke blive til noget’? Så er det på tide, at smide de tanker langt væk! Flere af de kendte og berømte mennesker der har sat stort aftryk på verden, har været ordblinde og listen vil vokse i fremtiden!

Ordblind og forretning

At være ordblind betydere ikke, at man ikke kan komme til at sidde på toppen for en stor virksomhed. Alle mennesker har forskellige egenskaber, nogle ordblinde har vendt deres svagheder til styrker, de kan bruge i virksomhederne.

Richard Branson (Virgin) , Ingvar Kamprad (IKEA) og Bill Hewlett (HP) er tre gode eksempler. De har alle fokuserer på hvad de var gode til, og fået andre til at gøre de ting, hvor deres svagheder lå, ordblindhed. Der er mange flere eksempler på ordblinde der i dag har opbygget store virksomheder eller sidder på topposter rundt om i verden.

Richard-Branson-Virgin-Ingvar-Kamprad-IKEA-Bill-Hewlett-HP

Ordblinde iværksættere

Vil du gerne være iværksætter er det måske ikke så dumt, at være ordblind! Ordblindhed er udbredt i iværksættermiljøet og det er ikke negativt. En undersøgelse viser, at 44 procent af alle millionærer, der har tjent deres penge selv er ordblinde. Så måske er det ikke så slemt alligevel, mulighederne er der.

De kreative ordblinde

Ordblinde har stave- og læsevanskeligheder, i stedet for bogstaver og ord, vælger nogle ordblinde at fokuserer på andre ting, musik, film, kunst eller nye ideer. Når man bruger nok tid og energi på noget, skal der nok komme et resultat, det har disse folk vist.

Ordblinde i musikken og filmens verden  

John Lennon kender mange for hans musik i The Beatles, Imagine og Happy Xmas (War Is Over). Hvad mange måske ikke ved var, at han også var ordblind. Udover ordblindhed havde han også en svær barndom, alligevel kæmpede han, og vil i fremtiden altid blive husket.

Tom-Cruise-Jennifer-Aniston-Orlando-Bloom-Channing-Tatum

Der er også flere skuespiller der har ordblindhed inden på livet. Tom Cruise, Jennifer Aniston, Orlando Bloom og Channing Tatum, er bare nogle få af dem. I stedet for, at være gode til at læse og stave, er de rigtig gode til skuespil og få alle os andre til, at leve os ind i deres verden.

Ordblinde skaber kunst og ideer

Tre personer der også var ordblinde og i dag sat store spor er Pablo Picasso, Walt Disney og Leonardo da Vinci. De har sat deres finger på nye måder, at gøre tingene på, ved deres kunst og teknikker. Ville de havde udrettet det samme hvis de ikke havde være ordblinde?

Pablo-Picasso-Walt-Disney-Leonardo-da-Vinci

Henry Ford og Albert Einstein er også en del af rækken af ordblinde, verden skal være glade for. Ford så på verden med andre briller, og derfor har vi i dag samlebåndet. Jeg skal ikke prøve at forklare Albert Einsteins teorier, fordi dem forstår jeg slet ikke. I stedet kan vi bare tænke over, hvorfor disse kom fra en person med ordblindhed?

Henry-Ford-Albert-Einstein

Så dysleksi skal ikke stoppe ens drømme! Der er mange veje, at komme rundt om ens udfordringer.

Hvordan er udsigterne for dysleksi

Ser vi 20 år tilbage, er der sket en masse. Vi udvikler hele tiden nye metodere til at forbedre vores forståelse af kroppen. Dette kommer også til, at hjælpe os med dysleksi. Jo tidligere vi kan stille diagnosen dysleksi, jo tidligere kan vi også hjælpe. Det er også på dette tidspunkt, at det er lettere, at skabe en positiv spiral.

Når vi kan stille diagnosen dysleksi tidligere, opstår der et nyt problem. Hvilken form for undervisningsmaterialer kan vi bruge.

“De største udfordringer for os nu vil være … at finde ud af, hvad slags tiltag der kan gøres omkring en 4-årig eller en 3-årig, der kunne vise hende eller ham en anden vej,” – commonhealth.wbur.org

Ser vi på udviklingen inden for hjælpemidler til dysleksi, er der også sket rigtig meget. Smartphones har i dag mere regnekraft end den computer der fik os til månen. Der er også mange andre spændende tiltag på vej, som en oplæsende fingerring.

Dysleksi hvis du kan stave det, har du det ikke.

At være ordblind, kan være svært, men det skal ikke stoppe dig for at opnå dine drømme!

Behandling af dysleksi

Her kigger vi på noget af det forskning og “alternativ” behandlingsformer der findes. Dette skal ikke ses som en godkendelse af de forskellige behandlingsformer, men bare at de findes.

Vi kender ikke 100% årsagen til dysleksi, så vi ved ikke hvordan det forhindres. Vi kan derimod med forskellige tiltag, mindske handicappet. Der findes forskellige test til, at finde ud af hvilken indlæringsteknikker der er bedst for den ordblinde. Det er vigtigt at man nogle gange lytter til en selv, omkring indlæringsteknikker fordi man kender sig selv bedst.

Det kan fx være man skal bruge lyd samtidig med ord. Dette kan være en lydbog fra Nota, hvor man har bogen ved siden af. Det kan også være bevægelse kan hjælpe, hvis barnet har svært ved at sidde stille, måske lidt ADHD. Jeg skal ikke gøre mig klog på dette, der er folk med lange uddannelser inden for disse områder.

Der findes også forskellige alternative “behandlingsformer”. Jeg skal ikke gøre mig klog på videnskaben og sandheden bag. I stedet ved jeg sige at man skal passe på. Hvis behandlingen ikke har den ønsket effekt. Kan det komme til, at være endnu et nederlag for den ordblinde. Derfor er det vigtigt at få snakket om dette inden, især med børn. De kan blive kede af det, hvis forældrene har brugt mange penge, og det ikke virker.

Lydterapi, NLP, samsyn, farvet folie, VAKS og Davis metoden. Der findes sikkert mange flere, som jeg ikke kender til. Hvis du gør, er du meget velkommen til at sende en mail.

Dysleksi eller ordblindhed?

Jeg har hørt forskellige meninger til hvilken et af disse ord, man skal bruge, og rygter om at det kommer an på hvor i Danmark man er. Dysleksi er den videnskabelige betegnelse, hvor ordblindhed er den der er kendt af de fleste danskere. Som jeg ser det, er der “problemer” ved begge betegnelser.

Tager man Dysleksi, som for mig er et ord jeg ikke kan stave til, skal altid søge på Google efter hvordan det staves. Det synes jeg er ret provokerende at man har et ord for et problem, som folk der har det ikke selv kan stave til. Ordet Dysleksi kommer fra: Dys betyder mangelfuld, mens leksisbetyder ord eller tale.

Desværre er ordet ordblindhed også forkert, fordi det har ikke noget med at man ikke kan se et ord. Dette kan skabe problemer for folk, der ikke kender noget til ordblindhed, fordi de tror det er noget med øjnene. Ordblindhed er også blevet misbrugt, ved at man sætte ordblindhed på mange flere ting i dag, og derfor miste det noget i forhold til os, der er “rigtig” ordblinde.

Hvilken betegnelse bruger du og hvorfor, hvordan kan vi gøre det lettere for omverden, at forstå hvad ordblindhed eller dysleksi er?

Foredrag om livet som ordblind -Jesper Shested

24 replies
 1. Signe
  Signe says:

  Jeg føler mig magtesløs og frustreret som forældre til et barn der har mange tegn på dysleksi. Hun gik om i 0 klasse og spejlvender fx stadig tal og nogle bogstaver. Alfabetet kan hun stadig ikke huske. Skal hun virkelig gennem endnu 2 år hvor hun måske føler sig dårligere end de andre og dermed et lavere selvværd og selvtillid, fordi man ikke kan lave en udredning før 3 klasse?! Er der da slet intet man kan stille op!? Læreren siger nej. What to do!?!

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen says:

   Hej Signe,
   Kan godt forstå du er frustreret! Der arbejdes på en ordblindetest der går ned til 0-1. klasse med det kan du jo ikke vente på. Lige meget om din datter er ordblind eller ej, så må man forvente at lærerne har en “plan” og er opmærksom på problemet! Har er en artikel om hvordan de gør i Herning, det kan være det kan give jeres lærer inspiration til en plan for fremtiden. Jeg kender ikke til lovgivningen (Det kan du få hjælp til som medlem af Ordblindeforeningen), så ved ikke om der er noget, at komme efter der.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
  • Elisabeth Møland
   Elisabeth Møland says:

   Min mor fik lavet en ordblindhedstest på mig, da min lærer sagde jeg skulle gå 2. klasse om. Så tror bare du skal bede om en.
   Mvh
   Elisabeth Møland

   Svar
 2. Charlotte Qvistgaard
  Charlotte Qvistgaard says:

  Hej Jesper

  Min venindes datter kan ikke blive testet for ordblindhed. Hun går i 8 klasse på efterskole i en anden kommune end de bor i.
  Efterskolen vil ikke tilbyde en ordblindetest. PPR i vores kommune siger hun ikke tilhører dem, da hun ikke går i folkeskole. Har du et godt råd?
  Både min veninde og hendes 2 andre børn er ordblinde, så det “ligger i familien” Men hun er aldrig blevet ordblindetestet.
  Venlig hilsen
  Charlotte

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen says:

   Hej Charlotte,
   Så føler man sig ikke hjemme mange steder! Vi er ikke stærke på lovgivnings området, så kan desværre ikke hjælpe. Ordblindeforeningen ved alt på det område, og som medlem kan man få gratis rådgivning om det.
   Mvh
   Jesper

   Svar
  • Lærke Nilsson
   Lærke Nilsson says:

   Hej Jesper,jeg heder Lærke og jeg er også ordblind og jeg bruger hjælpemidler som nota,AW og meget mere.Jeg har prøvet at læse det du har skrevet.Det er meget svært at være ordblind men jeg har fået min computer og nu går det godt jeg er ikke så god til at bruge den i nu.

   Hilsen Lærke

   Svar
   • Jesper Sehested
    Jesper Sehested says:

    Hej Lærke
    Ja, men så er det godt at du allerede er kommet så langt. For mig tog det også tid at blive bedre til at bruge mine hjælpemidler, ligesom med alt andet, så godt du er startet 🙂
    God arbejdslyst
    Mvh
    Jesper Sehested

    Svar
 3. Dorte
  Dorte says:

  En rigtig god blog du har her, Jesper. Tak for at du deler din viden !
  Hvis jeg må blande mig i debatten, så vil jeg sige til Signe. Bliv ved med at kæmpe for din datter og tro på din egen vurdering mht hendes stave/læse vanskeligheder og tegn på dysleksi. Tag eventuelt kontakt til PPR og hvis ikke de vil hjælpe, så ville jeg tage kontakt til kommunen.
  Jeg har selv en dreng som jeg har kæmpet en kamp for hele hans folkeskoletid. Desværre var det ikke muligt at trænge igennem til skolen. Hvilket betød at han har måtte klare sig igennem 10 års skolegang som ordblind uden hjælpemidler. Det har haft store omkostninger for ham.
  Efter folkeskolen fik jeg ham testet hos VUC. Testrapporten derfra fortalte at han er middelsvær – svær ordblind. Der var slet ikke noget at være i tvivl om.
  Jeg forstår stadig ikke at skolen kunne overhøre min bekymring i så mange år, endsige at de ikke kunne se mit barns åbenlyse tegn på dysleksi.
  Til Charlotte Qvistgaard vil jeg sige : prøv at tage kontakt til VUC
  Jeg fik i forbindelse med min søn at vide at de ikke må teste de unge sålænge de er tilknyttet folkeskolen. Min søn skulle på efterskole efter folkeskolen og VUC testede ham lige inden efterskolestart. Venlig hilsen Dorte

  Svar
 4. Vanessa
  Vanessa says:

  Utrolig god og spændende blog Jesper. Jeg har selv dysleksi og blev desværre først testet et 1/2 år inden mit bachelorprojekt sidste år, efter en sød censor gjorde mig opmærksom på dette. Jeg har utrolig svært ved at sammensætte sætninger, mit eget ordforråd er småt, formulerings vsskeligheder og har meget svært ved indlæring og huske ting, derudover kan jeg ikke regne og udtale større tal. Så vidt muligt prøver jeg at være kreativ når jeg skal lære nye ting. Men synes bestemt ikke det er sjovt og det er frustrerende som voksen at have disse “problemer”, men derfor har jeg stadig formået at få min drømme uddannelse som fysioterapeut selvom det til tider undervejs har været meget hårdt. Rigtig øv at man ikke bliver test i folkeskolen så man kan få den rette hjælp i en tidlig alder.

  Svar
 5. Camilla Ranum Petterson
  Camilla Ranum Petterson says:

  Hej.
  jeg er selv ordblind, og har siden min minste datter begyndte at læse/stave bedt om hun blev testet. Men hver gang har jeg fået nej på nej.
  Tøsen blev dog lovede i foråret at hun skulle testes da dansk læreren nu mener hun nok er ordblind. Men dette er endnu ikke sket og hun går i 5 klasse nu. Jeg er ved at gå ud af mit gode skind for hvornår går skolen igang? Jeg har bedt kommunen om hjælp men de siger bare til skolen hun skal testes men det har de endnu ikke gjort.
  Jeg er begyndt at skriver sms’er med min datter og kan se den ene stave fejl efter den anden, trods jeg selv er ordblind. Men jeg forstår alt hvad hun skriver. Disse beskeder har jeg valgt at vise til kommunen og de forstår ikke hvad hun har skrevet. Hvad kan jeg gøre så jeg får den test igennem på hende så hun ikke først får det “opdaget” som voksen som jeg gjordte?

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen says:

   Hej Camilla,
   Du har gjort rigtig meget for at sikre at hun bliver “opdaget” i skolen. Så det er for dårligt at skolen ikke har taget sig sammen! Som medlem af Ordblindeforeningen kan du få rådgivning og hjælp til at få skolen til at lytte og handle. Så vil foreslå dig den mulighed.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 6. Dorte riddertof
  Dorte riddertof says:

  Hej..man kan godt teste børn før 3 Kl,man skal blot gøre det privat ,det koster lidt,men er så godt givet ud.vores 8 årig blev testet ordblind for 1/2 år siden privat..vi havde taget ham ud af skolen ,da han mistrives så voldsomt,at han nægtede at gå i skole..skolen så ikke noget problem..nu går han på en skole som anerkender og hjælper ham,så han nu går glad i skole og stråler af overskud..og han rykker fagligt..så vent ikke,handel så hurtigt som muligt,test,skift skole,hvis den i har ikke forstår..aldrig bare lad tiden gå..det er så hårdt at være barn på den måde,det behøver ikke være sådan.

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen says:

   Hej Dorte,
   Der findes i dag en ordblinderisikotest , som kan bruges allerede i børnehaveklassen. Hvis du får taget en privat test som siger “ordblind” giver det dig ikke nødvendigvis adgang til hjælpemidler og støtte. Skolen kan vælge ikke at “godtage” ordblindetesten fordi de ikke selv har taget den. Det skal man lige huske på, inden man bare tror man kan købe sig til skolens godkendelse.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 7. Maj-Britt Svane
  Maj-Britt Svane says:

  Se jeg forstår ikke, at der ikke kan testes, på et tidligere tidspunkt.
  Da jeg skulle i 2 klasse . Kom jeg i ordblindeklasse. Om det var fordi jeg havde haft diskussion, med min lære,. Skal jeg ikke kunne sige. Men havde haft en diskussion om sagen sagde de: Jeg kunne bare ikke indse at ordet blev sat sammen. Kunne heller ikke finde ud af klokken. Og har stadig problemer med højre og venstre. Ind imellem kan jeg ikke se om det er d eller b osv. Det med tegnsætning er en by i Rusland. Men er ikke bange for at skrive. Det er faktisk første gang jeg har læst om dysleksi. Jeg er årgang 1955. Ind imellem sætter jeg en masse tegn til sidst i en mail. Og skriver til vedkomne at de selv må fordele. Og ja jeg er kreativ, jeg er selvstændig. Jeg maskin broderer. Svane broderi.

  Svar
 8. Floa Smith
  Floa Smith says:

  spænde tekst opsprætning , men det kan jo i sin helhed være vanskelig at høre og se forskel på disse to diagnoser Dyskalki -og Dyslexi

  De fleste har denne ude af ane dette , om man er sprog og tal professor ser man det dirker .
  Der findes vel ingen behandling af de sværheder som handle just om ord og tekst og tal

  Svar
 9. Mikkel Søgaard
  Mikkel Søgaard says:

  Hey Jeg kan læse den skiftende text tydeligt i en køre 🙂 jeg er 23 og ordblind og jeg tror har en forklaring på hvorfor jeg kan det.

  Jeg staver med min hukommelse istedet for mit sprogcenter. så kan læse det på længten af orderne og hvilke bogstaver der er i det. lige meget hvor de står. jeg kan ikke høre stavelser på samme møde som de fleste andre. men har lært at se på ord og gendkende dem ud fra deres udsende igennem mit liv. samt en masse små regler jeg har kørende i baughovdet når jeg skriver texter.

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested says:

   Hej Kirsten,
   Der er ordblinde som læse ok, men staver dårligt og omvendt, så ja det kan du godt. Prøv at få taget en Ordblindetest. Den skulle gerne kunne “fange” sådan en som dig.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 10. Beate Vardinghus
  Beate Vardinghus says:

  Hej Jesper
  Min søn er testet ordblind for et par år siden. Han læser og skriver ekstremt dårligt på dansk. Og bruger derfor meget hjælpemidler.
  Men på engelsk læser han rimeligt ok – kan dog ikke rigtig skrive på engelsk uden hjælpemidler.
  Alt du har ridset op her på siden omkring ordblinde passer på ham – men flere påpeger, at det er underligt, at han formår at kunne læse på engelsk?? Da de mener, at hvis man er ordblind, så er man dårlig til at læse og skrive på alle sprog. Han bliver hurtig udtrættet i engelsk oplæsningen…
  Det skal dog tilføjes, at han lærte engelsk via engelsk børne-tv fra tidlig alder 2-3 år og nu er 12 år.
  Hvad tænker du?

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested says:

   Hej Beate,
   Der er ikke noget underligt i det, synes jeg. Børn i dag ser engelsk mange steder, nogle glemmer man også kan lærer sådan, og hvis han har set engelsk tv i den alder kan det jo komme derfra. Hjernen er en spændende størrelse der kan mange sjove ting.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 11. Mads
  Mads says:

  Hej
  Jeg underviser I spansk på ungdomsskolen- 7-9 klasse. Jeg fandt jeres hjemmeside i håb om tips til at undervise en af mine elever som er ordblind. Det ville være dejligt hvis I kunne lave en tråd med forslag til undervisning af ordblinde.

  Kan I evt. give mig nogle links til andre hjemmesider, hvor jeg kan finde noget didaktisk materiale for fremmedsprogsundervisning til ordblinde ?

  Vh. Mads

  Svar
 12. Freja Halkjær
  Freja Halkjær says:

  Det er ikke sådan for mig, ordene hopper ikke for mag jeg kan ikke læse ordene. De er bar for svaje for mig. Jeg kan kun læse lix 5 til 10 men bogstaverne kan jeg god se

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *