Den nye ordblindetest

I 2013 blev det beslutte, at der skulle laves en ny test for ordblinde. Ordblindetesten skulle kunne identificere personer med ordblindhed / dysleksi fra 3. klasse til universitetet. Testen ville også sikre, at ordblinde ville få en mere ensartet dokumentation af deres vanskeligheder.

Det skal give bedre adgang til støtte og hjælpemidler som oplæsning og ordforslag. Der vil heller ikke være forskel på hvor i danmark man bor, og hvor i uddannelsessystemet man befinder sig.

“Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring. Vi vil lave en række opgaver med underliggende delopgaver, der får forskellige sværhedsgrader, så både eleven i 3. klasse og den studerende på universitetet bliver udfordret. Hvis de altså er ordblinde“. – Mads Poulsen – lektor og daværende tovholder for “Ordblindetest på tværs af uddannelser”

Har du taget testen og sidder tilbage og er ked af det eller lettet, så er du ikke alene. Vil du vide hvor du kan få taget en ordblindetest, som voksen (ikke for børn og unge i folkeskolen)?

Ordblindetesten, hvem kan tage den?
Alle ordblinde i uddannelsesystemet kan nu får taget en ordblindetest.
Infografen må kun gengives med tilladelse fra Etlivsomordblind.dk
Ordblindetest og Ordblinderisikotest

Ordblinderisikotesten

Den nye Ordblinderisikotest giver mulighed, for at undersøge elever fra børnehaveklassen og 1. klasse, for deres risiko for at udvikle ordblindhed. Ud fra risikotestens resultat, giver det mulighed for at hjælpe eleverne med ekstra støtte og opmærksomhed i læseundervisningen. Det kan hjælpe eleven for fremtiden og mindske læsevanskelighederne.

Ordblinderisikotesten er inddelt i 3 trin og foregå på papir. Ud fra resultatet af testen, efter antal point, viser om eleven er i grøn (Eleven er sandsynligvis ikke i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder) eller rød gruppe (Eleven er sandsynligvis i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder).

De 3 trin i Ordblinderisikotesten

  1. Højtlæsning af ordlister med ord og nye ord (nonord)
  2. Bogstavbenævnelse
  3. Dynamisk Afkodningstest

Testen forventer at kunne finde 80 % af de elever i 0. klasse, der senere vil vise sig at udvikle svære vanskeligheder med ord og bogstaver. I 1. klasse vil tallet være 90 %.

Ordblinderisikotesten kræver ikke tilladelse fra forældre ligesom ordblindetesten, fordi den bliver gemt op til 15 år.

Vil du læse mere om ordblinderisikotesten kan du læse vejledningen her.

Krav på en ordblindetest

Politikerne har afsat 607 millioner kroner til en række projekter på det sociale område i satspuljeaftalen for 2016. Iblandt de mange projekter er der også givet penge til, at elever i folkeskolen har krav på at blive testet for ordblindhed én gang i deres skoleforløb.

Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang,” siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Aftalen gælder først fra skoleåret 17/18. Der er i alt afsat 11 millioner kr, en million kroner til projektet i 2016, 2,8 millioner kroner i 2017 og 3,6 millioner kroner årligt fra 2018 og frem (til politikerne måske stopper det igen). Ordblindetesten er en digital test hvor det kræver at der skal være en læsevejleder til stede. Det er det pengene skal bruges til samt finansiere de kommunale merudgifter der er ved at gennemføre ordblindetesten.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten. – Folkeskolen.dk 

Nu eksisterer ordblindhed

I fremtiden bliver det ikke muligt for kommunerne at påstå at ordblindhed ikke eksisterer, som det ellers tidligere har været at finde rundt om i landet.

Nogle kommuner vil slet ikke anerkende eksistensen af ordblindhed inden for kommunegrænsen, da det udløser krav på hjælpemidler. Den udvikling må få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg (…) Der er behov for en opstramning, der sikrer, at kommunerne rent faktisk lever op til lovens intentioner“. skrev Mattias Tesfaye (S) og Dorte Lange, næstformand i DLF i et indlæg i Politiken i 2014.

Nu bliver det lettere for alle de forældre der ellers har kontaktet Ordblindeforeningen, da de nu har et retskrav på at blive testet en gang i løbet af deres skoletid.  “Vores rådgivere bliver kimet ned af forældre, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan få skolen til at teste deres barn.” siger formand Erik Rasmussen til Folkeskolen.dk 

Hvordan er det at sidde i klasse og skal læse op som ordblind. Hør her starten af Michael og Bogstavbjerget og find ud af det

Testen er gratis, digitalt og er kun for “nye” ordblinde

Testen er gratis og udviklet af professionelle, derfor er der ikke nogen undskyldning mere, for kommunerne, at de ikke har de rigtige redskaber, til at teste ordblinde. Der udkommer også en masse vejledninger i brugen af testen, så denne kan heller ikke bruges!

Hele testningen foregår digital, på internettet, og ikke som før i tiden på papir. Så resultatet kommer også med det samme. En smart ting er, at man kan sætte testen på pause. Det kan bruges hvis eleven ikke kan koncentrere sig i så lang tid, hvilken måske ville give udslag i ordblindhed. Selvom problemet måske lå et andet sted. Det kan også bruges hvis der ikke er mulighed for at tag testen på engang, men over flere gange.

Sidder du og tænker, skal jeg eller mit barn testes igen, så er svaret nej. Alt dette gælder kun for nye elever, hvor der er mistanke om dysleksi /ordblindhed.

Hvad indeholder ordblindetesten

Den nye ordblindetest, er delt op i 4 dele. Den først del består af spørgsmål omkring elevens læsefærdigheder. Derefter kommer selve testen hvor man til hver del, først bliver sat ind i hvordan de efterfølgende opgaver skal laves.

Denne hjælp, kan man genhører indtil man er helt sikker på hvad man skal, derefter er man klar til testen. 

Ordblindetesten: læsefærdigheder
Første del: Spørgsmål omkring elevens læsefærdigheder

Find stavemåden

I den første del af ordblindetesten, skal man finde det ord som bliver læst op. I denne del er der 40 opgaver, og eleven har 5 minutter, til at nå igennem så mange man kan. Opgaverne er af forskellige sværhedsgrader, med 2- 7 lyde der skal omkodes til ord.

Det skal siges, at et forkert svar trækker point fra, så man skal ikke bare gætte løs og håbe på det bedste.

Ordblindetest opgave: Find stavemåden
Eksempel på opgave i Find stavemåde i den nye ordblindetest
Ordblindetest opgave: Find det der lyder som et ord,
Find det der lyder som et ord, dette er en af opgaverne i den nye test af ordblindhed.

Find det, der lyder som et ord

Den efterfølgende del er hvor der er forskellige ord og et af ordene lyder som et rigtigt ord, hvilken man skal finde. Eksemplet herunder, er det ordet håkke, som er det rigtige svar, fordi det lyder som hugge, fx ”at hugge brænde”.

Denne del af ordblindetesten består af 44 opgaver, som man har 7 minutter til at løse, så mange af. Opgaverne er lavet med forskellige sværhedsgrader og så lidt vægt på ens ordforråd som mulig. 

Ordforrådstjekket


Ordforrådstjekket, er ikke som sådan en del af selve ordblindetesten. Det er 15 opgaver, som skal sikre at man også har haft baggrunden for, at besvare opgaverne i testen.

Hvis man ikke har ordforrådet, der skal til at kunnen besvare opgaverne, er det ikke ensbetydende at man er ordblind. Så er det måske fordi man har andre vanskeligheder, der skal tages hånd om først.

Efter en pause med kaffe og kage, fortalte Helene Møller videre omkring resultater og grundlaget for testen.

Ordblindetest opgave: Ordforrådstjek
Dette skal sikre at eleverne også har grundlag for at lave opgaverne i testen.

Foredrag om at være ordblind og have udfordringer

Jesper Sehested holder foredrag på skoler, uddannelsesinstitutioner og biblioteker i hele Danmark. Jesper er selv ordblind og arbejder med at hjælpe andre ordblinde til at overkomme udfordringerne ved ordblindhed i sin egen virksomhed Etlivsomordblind.dk.

Med foredraget ‘Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken? – og skaber gode vaner’ for alle lærerne på skolen viser Jesper Sehested, hvorfor det ikke er så let at få hjælpemidlerne op af tasken.

I foredraget ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse…og nu forfatter’ fortæller Jesper Sehested om rejsen op ad Bogstavbjerget, hvor alt er muligt og ordblindheden ikke bremser fremtidsdrømmene.

Ordblindetestens første år


Den nye ordblindetest, er ikke så ny mere. Den har nu et år på bagen og er blevet taget af over 9.000 elever rundt om i landet. Men at vide du er ordblind er ikke nok. Der skal følge hjælpemidler og støtte med.

Derfor er det også vigtig at skolerne har planer for opfølgning af ordblindetesten. I testen kan du være ordblind (rød zone), men der er også en gul zone  som viser man har en usikker fonologisk kodning. Dem skal der også være planer for, fordi de kan på sigt også få store udfordringer.

Hos lærerne og læsevejlederne er der både glæde og skepsis over for ordblindetesten. Testen bygger på fonologiske opgaver og kan bruges fra 3. klasse. Det tror Læsevejleder Anette Tang fra Struer måske kan skabe problemer, selvom hun synes godt om testen.

“Vi kan bruge testen fra slutningen af 3. klasse, og på det tidspunkt har eleverne stadig lydarbejdet i indskolingen siddende på rygraden, så der er risiko for, at eleverne lander på grænsen til at være ordblinde, selv om de er klart ordblinde. Det er med andre ord sværere at bone ud som ordblind i 3. klasse end i 6. eller 9. klasse, hvor eleverne ikke længere husker arbejdet med lydering“. – Folkeskolen.dk 

Høre podcasten ‘Jeg er ordblind’ om Ordblindetesten

Turboforløb til fagligt udfordrede elever

Ud over retskravet på en ordblindetest er der også afsat  20,8 mio. kr. (2016-2019) til et turboforløb til fagligt udfordrede elever. De penge skal bruges til at bygge videre på de erfaringer med intensive læringsforløb for disse elever, der allerede findes. Målet er at den viden, om hvad der virker, kommer ud i kommunerne , for at der opnås den største og mest vedvarende effekt på elevernes læring.

“Med turboforløbene kan vi hjælpe endnu flere børn og unge til at få den ekstra hjælp der skal til for, at de klarer sig godt i grundskolen og kommer videre i en ungdomsuddannelse. Allerede i dagtilbuddene lægges sporene til den senere skolegang. Derfor vil vi med de pædagogiske praksiskonsulenter forbedre udsatte børns læring og trivsel i dagtilbud” siger Ellen Trane Nørby. 

Frivillige brug af ordblindetesten i folkeskolen

Ordblindetesten skal bliver et redskab der kan sikre støtte og Undervisningsmuligheder for ordblinde i uddannelsessystemet. Så det ikke først er efter grundskolen, at mange opdager deres ordblindhed, fordi de kommer over i et nyt system, SPS. Håbet er også, at kommunerne kommer til at bruge ordblindetesten, der ikke i sig selv giver adgang til specialundervisning eller specialpædagogisk bistand, med i sidste ende er det op til skolelederne.

I starten var det frivilligt at bruge ordblindetesten, og det vakt kritik hos blandt andet Ordblindeforeningen, hvor formand Erik Rasmussen siger

Vi har prøvet at sige, at der skal stå skal bruge i stedet for bør bruge, men Folketinget vil ikke sige skal til kommunerne. Det kommer først i ungdomsuddannelserne, når staten overtager ansvaret. Det er trist, at børn risikerer at skulle lide nederlag i ti år, før de kan blive testet“. – Folkeskolen.dk

Det er ikke alle der kan se problemet i, at der ikke er krav om brug af den nye ordblindetest. Jane Nielsen, der er læsekonsulent i Frederikssund udtaler til Folkeskolen.dk

“Ordblindhed er som en forkølelse: Nogle gang har man feber, andre gange snøfter man kun. Hvis testen stod alene, ville der være risiko for, at vi ikke ville fange elever, som har læseproblemer uden at være ordblinde, og de skal også have hjælp. Derfor er det fornuftigt at lade fagfolk vurdere, hvilke redskaber der skal bruges til den enkelte elev. Det er det, ministeren lægger op til”

Formanden for Landsforeningen af Læsepædagoger, Karen Maass, er heller ikke bekymret, for “friheden”.

Testen opdager ordblindhed

Ordblindetesten tester for ordblindhed. Det lyder måske dumt, men testen er lavet sådan, at den måler ikke hvorfor du har læsevanskeligheder, hvis du ikke er ordblind. Du kan godt have vanskeligheder med læsning og ikke være ordblind, testen kan ikke fortælle hvad problemet så er. Dette skal der en fagligvurderning til af en læsevejleder eller speciallærer.

Derfor kræver det også, at testvejlederne ikke kun kender til ordblindhed, men også andre vanskeligheder, hvis testen viser rød. Det er også fagpersonerne der bestemmer hvem der skal have testen, hvis der er mistanke om ordblindhed pga dårlige nationaltest eller lavere niveau end de andre elever.

Testen bliver gemt så længe eleven er i uddannelsessystemet eller 15 år. Derfor kan fagpersonerne, med tilladelse, på nye studiesteder også let gå tilbage, og finde et testresultat fra f.eks grundskolen. Derfor vil det i fremtiden heller ikke være nødvendig at fornye din ordblindetest, til SPS, fordi den er over 2 år gammel.

Testen giver også mulighed, for at få snakket om det at være ordblind. Der kan være mange tanker, der løber rundt i dit barns hovedet, som ikke er rigtige om det at være ordblind. Hvis det er svært at snakke med dit barn om det, kan ‘Michael og Bogstavbjerget’ hjælpe dit barn og dig, hvor i sammen tager på rejsen op ad Bogstavbjerget.

Læsefærdighed - afkodning- sprogforståelse -ordblindetestens fokus
Testrapport til ordblindetesten
Data bag ordblindetesten

Grundlaget for ordblindetesten

I løbet af den tid, testen har været undervejs, har man testet elever med og uden ordblindhed, i forskellige test. Grunden til dette, var at finde ud af hvad den nye ordblindetest skulle indeholde af opgaver.

De startede med seks delprøver, og man endte tilbage med tre. Undervejs fandt man ud af, at testen med stavning af nonsensord, ikke hjalp bedre til at opdage ordblindhed. Derfor valgte man at fjerne denne del af testen, så den ikke blev for lang. Dette gjorde man også med to opgaver omkring fonologisk opmærksomhed: Find det ord, der ikke har en lyd til fælles med de andre og tæl lydene.

Afprøvning af testen på målgruppen

Man har afprøvet testen på målgruppen fra 3. klasse til lange videregående uddannelser. Afprøvning skulle bl.a. vise om testen kunne se forskel på ordblinde og ikke-ordblinde samt fastlægge skalaen, for hvornår man er ordblind eller ej. Det viste sig at dem der var ordblinde i forhold til testen, også havde vanskeligheder på deres uddannelser.

Alle testopgaverne, gav et datagrundlag, som kan ses herunder. En test score på 100 på y-aksen (den der peger opad) , svarer til en gennemsnitlige score i 9. klasse. De grønne kasser, viser 50 % af testpersonernes resultater og de røde er personer med ordblindhed.

Som man kan se, følger de ordblinde fra 3. klasse ikke de ikke ordblinde.Det viser også, at nogle der allerede er ordblinde, sådan set scorer det samme som gennemsnittet for deres klassekammerater.

Testrapporten

Når eleven er færdig og forholdene for testen har været rigtige, får testvejlederne en rapport, med resultatet. Heri kan man læse eleven har fået i sin ordblindetestscore og se hvad gennemsnittet for uddannelsestrinet er. Det viser omkring hvor eleven ligger, og om der er tale om ordblindhed eller usikker fonologisk afkodning.

Det bliver spændende at følge den nye ordblindetest og se hvad fremtiden bringer. Men en af de vigtigste ting jeg synes der blev sagt var: Brug krudtet på undervisningsindsats,og ikke testning.

Ordblindetest, hvor?

At tag beslutningen om at få taget en ordblindetest, kan der desværre stadigvæk godt gå et stykke tid før, du står med testen i hånden. Har du et barn i folkeskolen, skal du gå til kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), for at få taget en ordblindetest (Efter 2016 har du krav til en ordblindetest gennem dit skoleforløb).

Alligevel er det vigtigt, at du kommer i gang, fordi hvis ordblindhed ikke bliver opdaget, kan det blive en negative spiral. Her kan problemerne med at afkode ord, påvirker de andre fag og i sidste ende gøre det endnu sværere at få en uddannelse.

Med ordblindhed i familien, kan dette være en lang kamp, og derfor vælger nogle af få taget en privat ordblindetest. Dette er dog ikke sikkert, at ens kommune godkender, derfor prøv at få et bindende svar på skrift fra skole og PPR, at en privat test er god nok, og de vil følge den. Der er mange forskellige oplevelser omkring private ordblindetest, positiv og negative:

“I kan – på trods af at Ordblindeinstituttet har de bedste eksperter på området – ikke være sikre på, at de anbefalinger, der kommer som konklusion på undersøgelsen, vil blive fulgt. Jeg har endda eksempler på, at skolen nærmest nedgør en så kvalificeret undersøgelse, når skolens egen PPR ikke har foretaget den!” – foraeldreraadgivningen.org 

Ordblindekortet - Kan du finde dig selv?

Ordblindetest efter uddannelse?

Når man går ud af folkeskolen, kan man i stedet blive testet (gratis) på fx VUC, LOF eller AOF. På disse steder, har de ekspertise til udover at teste for ordblindhed, også undervise og rådgive bagefter, hvis man vælger dette.

Jeg kan kun anbefale at man bliver testet, og ikke hele tiden udskyder det. At få konstateret ordblindhed, åbner døre for undervisning og hjælpemidler, der kan gøre livet lettere, både i forhold til uddannelse, privatlivet og job.

Læs her historier fra andre ordblinde, har er blevet testet og går til ordblindeundervisning på VUC 

Ordblindetest, offentliggjort og medier

Da den nye ordblindetest blev offentliggjort skabte det meget medieomtale. På TV2 var Christine Antorini i Nyhederne og fortælle om den nye test.

“Der skal være mistanke om læsevanskeligheder, inden man tager testen. Mistanken kan for eksempel komme af, at eleven har klaret sig dårligt i den nationale læsetest i afkodning i 2. klasse. Eller mistanken kan næres af vedvarende stavevanskeligheder eller en beskeden fremgang i læsning i grundskolen – eller for eksempel af langsom læsning og problemer med skriftlig fremstilling senere. Ordblindhed i familien og en eventuel forsinket sproglig udvikling er forhold, som kan styrke en mistanke” – Ordblindetestvejledning

Jeg er også ordblind!

Ingen skal føle sig alene om sin ordblindhed.

Åbenhed er et skridt til, at ingen skal føle sig alene.

På væggen ‘Jeg er også ordblind’ kan du derfor skrive dit navn på og vise andre ordblinde, at de ikke er alene om udfordringerne.