Ordblind eller ikke?

Vi har fået en ny ordblindetest, som kan teste for ordblindhed fra 3. klasse til de videregående uddannelser. Det er stadigvæk ikke alle der her taget imod den nye ordblindetest, der bliver stillet gratis til rådighed af Undervisningsministeriet. Hvis du ikke har får taget en ordblindetest endnu, kan du finde din lokale VUC her. Hvis du gerne vil læse mere om den nye ordblindetest og se hvilken opgavetyper, klik her.

Når du har taget ordblindetesten bliver der udarbejdet en testrapport med det samme, som viser om du er ordblind, usikker afkodning eller ikke ordblind. 

Ordblindetestscore 77 i den nye ordblindetest

Sådan få du din score efter du har taget ordblindetesten.

Ordblind skrevet i sten

Ordblindhed, skal ikke stoppe dig for at opnå dine drømme!

Jeg er ordblind!

Hvis testen viser du er ordblind, kan der komme mange følelser frem og det er normalt og forståeligt. Måske bliver du ked af det, og du er ikke den eneste der har oplevet det! At blive ked af det, er helt ok, og der kan gå noget tid før du kommer over det, men lad der ikke gå for lang tid. Der er mange ting du kan gøre for, at få en lettere hverdag med din ordblindhed.

Det kan også være du bliver lettet. Du har måske i lang tid ikke kunne forstå hvorfor du havde svært ved at læse og stave. Nu ved du hvad der er oversagen, og du er ikke alene, op mod 7 % af befolkningen er ordblinde.

Måske føler du noget helt tredje, og det er helt normalt. Det er vigtigt, at det gå over og det må ikke stoppe dig, mulighederne til ordblinde i dag er mange, støtte og hjælpemidler (oplæsning, tale til tekst og ordforslagsom IT rygsækken

Ordblindhed er ikke!

Snakker du med din bedsteforældre eller andre ældre mennesker, kan de fortælle mange historie om ordblindhed i gamle dage. Dengang var man tabt bag en vogn, hvis man ikke kunne læse og stave. Heldigvis har det ændre sig! I dag ved vi meget mere om ordblindhed.

Du er ikke mindre intelligent end alle andre. Ordblindhed har heller ikke noget med din generelle indlæringspotentiale at gøre, så du er heller ikke doven!. Det vil sige, at du ikke lærer langsommere, men du har udfordringer med at læse og stave. De udfordringer, kan dog påvirke indlæringen, fordi det fx tager længere tid at læse.

Der findes mange kendte ordblinde, der har sat deres spor i både musikken og filmens verden, videnskaben og forretningslivet. Så din ordblindhed udelukker ingen af alle de drømme du går rundt i maven med. 

Ordblind - Ikke dum og doven

Ordblinde er ikke dummere eller doven end alle andre!

Det er rart at kunne tale med nogle om ens ordblindhed. Måske Michael og Bogstavbjerget kunne hjælpe?

Nogle af snakke med

Når du er testet ordblind, kan det være dejligt, at have nogle og tale med. Det kan være svært, at tale med en ikke-ordblind, fordi de ikke altid forstår de udfordringer du står med. Heldigvis er der forskellige muligheder.

Der findes forskellige netværk og grupper på Facebook, hvor du kan snakke med andre ordblinde. Du kan også vælge, at tage ordblindeundervisning, her møder du andre med samme udfordringer.

Er dit barn ordblind, kan bogen ‘Michael og Bogstavbjerget‘ eller ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ måske være en hjælp. Den åbner for at få snakket om det at være ordblind og hvad dit barn er god til.

Ligegyldigt hvad du gør, så husk på du er ikke alene. 7% af befolkningen har samme udfordringer, bare tænk på det næste gang du er i supermarkedet eller til en fodboldkamp. Der er mange af os ordblinde, du kan bare ikke ser det på os, ligesom ingen kan se det på dig!

Jeg holder også selv foredrag for elever og lærere om udfordringer og ordblindhed. Her fortæller jeg om min rejse ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse … og nu forfatter‘. Derudover laver jeg også oplæg for lærere om livet som ordblind i folkeskolen og hjælpemidler for at give dem en forståelse for de udfordringer der følger med ordblindheden.

Hvad kan ordblindetesten bruges til?

Efter du er testet  ordblind, giver det mulighed for støtte. Du skulle gerne få fortalt hvilken muligheder du har efter testen. Herunder kan du se de muligheder testen giver. Der kan desværre godt være forskel på hvad forskellige kommuner tilbyder.

IT rygsækken

Hvis du er ordblind, kan du få stillet en IT rygsæk til rådighed, som kan hjælpe dig med oplæsning og ordforslag.. Det er en bærbar computer, hvor der ligger CD-ORD eller ViTre pakken. Derudover kan du også få en printer, scanner diktafon, det kommer an på hvad du har brug for.

Du kan også få undervisning i it-rygsækken så du lærer, at bruge den og den bliver indstillet til dine behov.

Ordblindeundervisning

Som ordblind (over 18 år), kan du få Ordblindeundervisning på fx VUC, AOF eller LOF. Her bliver der lagt en individuel plan for undervisningens mål og indhold.

Du kan finder ud af hvor det lokale undervisningssted er for dig her.

Hjælpemidler til eksamen

Bruger du hjælpemidler, som it rygsækken til hverdag, kan du også få lov til at medtage disse til dine eksamener. I Danmark må et handicap (Ordblindhed betegnes som et handicap), ikke stoppe dig, for at kunne tage en uddannelse. Derfor må dine hjælpemidler også medtages. Husk at du skal være vant til at bruge dem. Du kan ikke få hjælp til hvordan de bruges eller hvis noget går galt.

Der er også mulighed for personlig støtte, det er dog meget individuelt. Sådan er det også med din ordblindhed, vi er alle forskellige! 

Snak med dit barn om Ordblindhed - Michael og Bogstavbjerget

Fordi du ikke er ordblind, kan du godt have læse- eller stavevanskeligheder.

Jeg er ikke ordblind!

I Danmark har 16 % af danskere over 15 år, læsevanskeligheder. Hvis du har taget ordblindetesten, men ikke var ordblind men alligevel har svært ved at læse eller stave, kan der være mange andre årsager til dine læse- eller stavevanskeligheder.

Det kan være på grund af en social eller fysiske udfordring. Der er rigtig mange ting, man måske ikke lige ville tænke på. Det kan være ting som stadigvæk kan ændres, hvis dit barn er i folkeskolen. Hvis du er voksen betyder det ikke, at det er for sent. Har du haft forskellige problemer i din skoletid, kan voksenundervisning, måske “hurtigt” hjælpe dig op på et højere niveau.

Nogle af forklaringerne kan lyde underlige, men desværre ting der kan gøre en forskel! I folkeskolen kan der være meget larm og støj, problemer med lærerne, svært ved at se. Det kan også være sociale problemer i skolen eller hjemme, der gøre det svært at lærer.

Selvom du ikke er ordblind, er der ingen grund til ikke at gøre noget ved dine læse- eller stavevanskeligheder. I dag findes der mange hjælpemidler til fx en smartphone, der kan hjælpe dig (oplæsning, tale til tekst og ordforslag)

Jesper Sehested - Ordblind og mentor

Hvem står bag Etlivsomordblind.dk

Jeg er 34 år og ordblind. I 9. klasse havde jeg 71 fejl ud af 92 i diktat, men i dag har jeg en uddannelse. Jeg har arbejdet i over 6 år, med at støtte forældre og deres ordblinde barn, når bogstaverne driller.

Her har jeg holdt foredrag for over 9.500 elever, lærere og forældre om livet som ordblind. Derudover har jeg blandt andet skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget‘ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ samt lavet onlinekurset ‘Støt dit ordblinde barn med at bruge hjælpemidler‘ og er mentor for unge ordblinde.

Læs mere om Jesper Sehested

2 replies
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Anja,
   Kender ikke svaret, derfor skrev jeg til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Her er deres korte “svar”! Jeg kan desværre stadigvæk ikke giver dig svar.

   I prøvebekendtgørelsens § 28 står der, at skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.

   Hvad er en funktionsnedsættelse?
   I faglitteraturen på handicapområdet arbejder man med en definition af funktionsnedsættelser, som den objektivt konstaterbare vanskelighed hos personen, fx nedsat syn, mens handicap er de vanskeligheder der kan opstå, når personen med funktionsnedsættelse møder omverdenens krav. Der findes i Danmark ikke nogen entydig og formelt vedtaget definition af begreberne handicap og funktionsnedsættelse. Men pædagogisk-psykologisk rådgivning vil ofte kunne bidrage fortolkninger af, hvem der er handicappede, og hvem der ikke er.
   Center for Ligebehandling af Handicappede definerer, at ”for at tale om et handicap – eller en handicappet person – må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation”. 3

   En funktionsnedsættelse kan således ikke i sig selv begrunde, at en elev aflægger folkeskolens prøver på særlige vilkår, og elever med samme funktionsnedsættelse skal ikke nødvendigvis tilbydes samme prøvevilkår. Aflæggelse af prøve på særlige vilkår afhænger både af, om eleven har en funktionsnedsættelse, og af hvorvidt der er et behov for kompensation. Skolen skal i den forbindelse finde frem til, hvilke problemer funktionsnedsættelsen kan medføre for eleven ved prøveaflæggelsen og på baggrund heraf afgøre, hvilke prøvevilkår eleven skal tilbydes.

   Hvad er tilsvarende vanskeligheder?
   Det fremgår af prøvebekendtgørelsen, at skolens leder også skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med tilsvarende vanskeligheder. Tilsvarende vanskeligheder er vanskeligheder, der kan siddestilles med en funktionsnedsættelse i undervisningen eller i den konkrete prøvesituation. Det kan således være elever med akutte, midlertidig skader, fx skader på hånd eller arm. Skolens leder kan i samråd med elev og forældre tilrettelægge prøverne for sådanne elever inden for rammerne af denne vejledning.

   Afgørelse om særlige prøvevilkår
   Skolens leder træffer afgørelsen om eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret, for at kunne få særlig tilrettelæggelse, men der skal være tale om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. Faglige vanskeligheder, der ikke er begrundet i fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder kan ikke begrunde særlige prøvevilkår. Skolens leder kan ikke tilbyde elever særlig tilrettelæggelse på grundlag af fx manglende fremmøde i skole eller fagligt svagt standpunkt i fagene, og dermed give mulighed for at få ekstra hjælp ved en prøve.
   Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at ligestille eleven med elever uden funktionsnedsættelser. Den særlige tilrettelæggelse skal således og så vidt muligt opveje den konkrete funktionsnedsættelse, som eleven er udfordret af til prøven.
   Skolens leder skal ligeledes være opmærksom på, at den særlige tilrettelæggelse ikke må ændre prøvens faglige mål eller niveau. De særlige prøvevilkår må således ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i.
   Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det.

   Inddragelse af Pædagogisk/Psykologis Rådgivning (PPR) og andre sagkyndige
   Vurderingen fra PPR bør indhentes så tidligt som muligt på skoleåret i det skoleår, hvor eleven skal til prøve første gang. Vurderingen skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af eventuelle hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. Vurderingen kan eventuelt understøttes af faglige test, der dokumenterer elevens behov for særlig tilrettelæggelse af prøver.
   PPR kan inddrage særligt sagkyndige. For blinde elever kan det fx være en synskonsulent. For elever i specialskoler og undervisningscentre for svært handicappede vil skolelederen ofte kunne hente den fornødne rådgivning om tilrettelæggelse folkeskolens prøve på særlige vilkår fra sagkyndige på skolen.
   Efterskoler kan med fordel inddrage PPR i elevens hjemkommune allerede ved optagelse på skolen, således at skolen ved skoleårets start har en beskrivelse af elevens kompetencer og eventuelle brug af hjælpemidler i de fag, som eleven skal aflægge folkeskolens prøver i. 4

   Kan PPR udlades?
   Inddragelse PPR kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Forældre kan til enhver tid anmode om, at PPR bliver inddraget.

   Link til vejledningen om prøver på særlige vilkår
   —-
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *