Den nye ordblindetest

I 2013 blev det beslutte, at der skulle laves en ny test for ordblinde. Ordblindetesten skulle kunne identificere personer med ordblindhed / dysleksi fra 3. klasse til universitetet. Testen ville også sikre, at ordblinde ville få en mere ensartet dokumentation af deres vanskeligheder.

Det skal give bedre adgang til støtte og hjælpemidler som oplæsning og ordforslag. Der vil heller ikke være forskel på hvor i danmark man bor, og hvor i uddannelsessystemet man befinder sig.

“Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring. Vi vil lave en række opgaver med underliggende delopgaver, der får forskellige sværhedsgrader, så både eleven i 3. klasse og den studerende på universitetet bliver udfordret. Hvis de altså er ordblinde“. – Mads Poulsen – lektor og daværende tovholder for “Ordblindetest på tværs af uddannelser”

Har du taget testen og sidder tilbage og er ked af det eller lettet, så er du ikke alene. Vil du vide hvor du kan få taget en ordblindetest, som voksen (ikke for børn og unge i folkeskolen)?

Ordblindetesten, hvem kan tage den?
Alle ordblinde i uddannelsesystemet kan nu får taget en ordblindetest.
Infografen må kun gengives med tilladelse fra Etlivsomordblind.dk
Ordblindetest og Ordblinderisikotest

Ordblinderisikotesten

Den nye Ordblinderisikotest giver mulighed, for at undersøge elever fra børnehaveklassen og 1. klasse, for deres risiko for at udvikle ordblindhed. Ud fra risikotestens resultat, giver det mulighed for at hjælpe eleverne med ekstra støtte og opmærksomhed i læseundervisningen. Det kan hjælpe eleven for fremtiden og mindske læsevanskelighederne.

Ordblinderisikotesten er inddelt i 3 trin og foregå på papir. Ud fra resultatet af testen, efter antal point, viser om eleven er i grøn (Eleven er sandsynligvis ikke i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder) eller rød gruppe (Eleven er sandsynligvis i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder).

De 3 trin i Ordblinderisikotesten

 1. Højtlæsning af ordlister med ord og nye ord (nonord)
 2. Bogstavbenævnelse
 3. Dynamisk Afkodningstest

Testen forventer at kunne finde 80 % af de elever i 0. klasse, der senere vil vise sig at udvikle svære vanskeligheder med ord og bogstaver. I 1. klasse vil tallet være 90 %.

Ordblinderisikotesten kræver ikke tilladelse fra forældre ligesom ordblindetesten, fordi den bliver gemt op til 15 år.

Vil du læse mere om ordblinderisikotesten kan du læse vejledningen her.

Krav på en ordblindetest

Politikerne har afsat 607 millioner kroner til en række projekter på det sociale område i satspuljeaftalen for 2016. Iblandt de mange projekter er der også givet penge til, at elever i folkeskolen har krav på at blive testet for ordblindhed én gang i deres skoleforløb.

Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang,” siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Aftalen gælder først fra skoleåret 17/18. Der er i alt afsat 11 millioner kr, en million kroner til projektet i 2016, 2,8 millioner kroner i 2017 og 3,6 millioner kroner årligt fra 2018 og frem (til politikerne måske stopper det igen). Ordblindetesten er en digital test hvor det kræver at der skal være en læsevejleder til stede. Det er det pengene skal bruges til samt finansiere de kommunale merudgifter der er ved at gennemføre ordblindetesten.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder, at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kan anmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest af deres barn, selv om skolelederen ikke har fundet det nødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørge for, at der foretages en ordblindetest af barnet. Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegere beføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så fald betyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over for skolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, at testen gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen, der i praksis står for at afholde ordblindetesten. – Folkeskolen.dk 

Nu eksisterer ordblindhed

I fremtiden bliver det ikke muligt for kommunerne at påstå at ordblindhed ikke eksisterer, som det ellers tidligere har været at finde rundt om i landet.

Nogle kommuner vil slet ikke anerkende eksistensen af ordblindhed inden for kommunegrænsen, da det udløser krav på hjælpemidler. Den udvikling må få alarmklokkerne til at ringe på Christiansborg (…) Der er behov for en opstramning, der sikrer, at kommunerne rent faktisk lever op til lovens intentioner“. skrev Mattias Tesfaye (S) og Dorte Lange, næstformand i DLF i et indlæg i Politiken i 2014.

Nu bliver det lettere for alle de forældre der ellers har kontaktet Ordblindeforeningen, da de nu har et retskrav på at blive testet en gang i løbet af deres skoletid.  “Vores rådgivere bliver kimet ned af forældre, som ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan få skolen til at teste deres barn.” siger formand Erik Rasmussen til Folkeskolen.dk 

Hvordan er det at sidde i klasse og skal læse op som ordblind. Hør her starten af Michael og Bogstavbjerget og find ud af det

Testen er gratis, digitalt og er kun for “nye” ordblinde

Testen er gratis og udviklet af professionelle, derfor er der ikke nogen undskyldning mere, for kommunerne, at de ikke har de rigtige redskaber, til at teste ordblinde. Der udkommer også en masse vejledninger i brugen af testen, så denne kan heller ikke bruges!

Hele testningen foregår digital, på internettet, og ikke som før i tiden på papir. Så resultatet kommer også med det samme. En smart ting er, at man kan sætte testen på pause. Det kan bruges hvis eleven ikke kan koncentrere sig i så lang tid, hvilken måske ville give udslag i ordblindhed. Selvom problemet måske lå et andet sted. Det kan også bruges hvis der ikke er mulighed for at tag testen på engang, men over flere gange.

Sidder du og tænker, skal jeg eller mit barn testes igen, så er svaret nej. Alt dette gælder kun for nye elever, hvor der er mistanke om dysleksi /ordblindhed.

Hvad indeholder ordblindetesten

Den nye ordblindetest, er delt op i 4 dele. Den først del består af spørgsmål omkring elevens læsefærdigheder. Derefter kommer selve testen hvor man til hver del, først bliver sat ind i hvordan de efterfølgende opgaver skal laves.

Denne hjælp, kan man genhører indtil man er helt sikker på hvad man skal, derefter er man klar til testen. 

Ordblindetesten: læsefærdigheder
Første del: Spørgsmål omkring elevens læsefærdigheder

Find stavemåden

I den første del af ordblindetesten, skal man finde det ord som bliver læst op. I denne del er der 40 opgaver, og eleven har 5 minutter, til at nå igennem så mange man kan. Opgaverne er af forskellige sværhedsgrader, med 2- 7 lyde der skal omkodes til ord.

Det skal siges, at et forkert svar trækker point fra, så man skal ikke bare gætte løs og håbe på det bedste.

Ordblindetest opgave: Find stavemåden
Eksempel på opgave i Find stavemåde i den nye ordblindetest
Ordblindetest opgave: Find det der lyder som et ord,
Find det der lyder som et ord, dette er en af opgaverne i den nye test af ordblindhed.

Find det, der lyder som et ord

Den efterfølgende del er hvor der er forskellige ord og et af ordene lyder som et rigtigt ord, hvilken man skal finde. Eksemplet herunder, er det ordet håkke, som er det rigtige svar, fordi det lyder som hugge, fx ”at hugge brænde”.

Denne del af ordblindetesten består af 44 opgaver, som man har 7 minutter til at løse, så mange af. Opgaverne er lavet med forskellige sværhedsgrader og så lidt vægt på ens ordforråd som mulig. 

Ordforrådstjekket


Ordforrådstjekket, er ikke som sådan en del af selve ordblindetesten. Det er 15 opgaver, som skal sikre at man også har haft baggrunden for, at besvare opgaverne i testen.

Hvis man ikke har ordforrådet, der skal til at kunnen besvare opgaverne, er det ikke ensbetydende at man er ordblind. Så er det måske fordi man har andre vanskeligheder, der skal tages hånd om først.

Efter en pause med kaffe og kage, fortalte Helene Møller videre omkring resultater og grundlaget for testen.

Ordblindetest opgave: Ordforrådstjek
Dette skal sikre at eleverne også har grundlag for at lave opgaverne i testen.

Foredrag om at være ordblind og have udfordringer

Jesper Sehested holder foredrag på skoler, uddannelsesinstitutioner og biblioteker i hele Danmark. Jesper er selv ordblind og arbejder med at hjælpe andre ordblinde til at overkomme udfordringerne ved ordblindhed i sin egen virksomhed Etlivsomordblind.dk.

Med foredraget ‘Hvem tager hjælpemidlerne op af tasken? – og skaber gode vaner’ for alle lærerne på skolen viser Jesper Sehested, hvorfor det ikke er så let at få hjælpemidlerne op af tasken.

I foredraget ‘Fra 71 fejl i diktat til uddannelse…og nu forfatter’ fortæller Jesper Sehested om rejsen op ad Bogstavbjerget, hvor alt er muligt og ordblindheden ikke bremser fremtidsdrømmene.

Ordblindetestens første år


Den nye ordblindetest, er ikke så ny mere. Den har nu et år på bagen og er blevet taget af over 9.000 elever rundt om i landet. Men at vide du er ordblind er ikke nok. Der skal følge hjælpemidler og støtte med.

Derfor er det også vigtig at skolerne har planer for opfølgning af ordblindetesten. I testen kan du være ordblind (rød zone), men der er også en gul zone  som viser man har en usikker fonologisk kodning. Dem skal der også være planer for, fordi de kan på sigt også få store udfordringer.

Hos lærerne og læsevejlederne er der både glæde og skepsis over for ordblindetesten. Testen bygger på fonologiske opgaver og kan bruges fra 3. klasse. Det tror Læsevejleder Anette Tang fra Struer måske kan skabe problemer, selvom hun synes godt om testen.

“Vi kan bruge testen fra slutningen af 3. klasse, og på det tidspunkt har eleverne stadig lydarbejdet i indskolingen siddende på rygraden, så der er risiko for, at eleverne lander på grænsen til at være ordblinde, selv om de er klart ordblinde. Det er med andre ord sværere at bone ud som ordblind i 3. klasse end i 6. eller 9. klasse, hvor eleverne ikke længere husker arbejdet med lydering“. – Folkeskolen.dk 

Høre podcasten ‘Jeg er ordblind’ om Ordblindetesten

Turboforløb til fagligt udfordrede elever

Ud over retskravet på en ordblindetest er der også afsat  20,8 mio. kr. (2016-2019) til et turboforløb til fagligt udfordrede elever. De penge skal bruges til at bygge videre på de erfaringer med intensive læringsforløb for disse elever, der allerede findes. Målet er at den viden, om hvad der virker, kommer ud i kommunerne , for at der opnås den største og mest vedvarende effekt på elevernes læring.

“Med turboforløbene kan vi hjælpe endnu flere børn og unge til at få den ekstra hjælp der skal til for, at de klarer sig godt i grundskolen og kommer videre i en ungdomsuddannelse. Allerede i dagtilbuddene lægges sporene til den senere skolegang. Derfor vil vi med de pædagogiske praksiskonsulenter forbedre udsatte børns læring og trivsel i dagtilbud” siger Ellen Trane Nørby. 

Frivillige brug af ordblindetesten i folkeskolen

Ordblindetesten skal bliver et redskab der kan sikre støtte og Undervisningsmuligheder for ordblinde i uddannelsessystemet. Så det ikke først er efter grundskolen, at mange opdager deres ordblindhed, fordi de kommer over i et nyt system, SPS. Håbet er også, at kommunerne kommer til at bruge ordblindetesten, der ikke i sig selv giver adgang til specialundervisning eller specialpædagogisk bistand, med i sidste ende er det op til skolelederne.

I starten var det frivilligt at bruge ordblindetesten, og det vakt kritik hos blandt andet Ordblindeforeningen, hvor formand Erik Rasmussen siger

Vi har prøvet at sige, at der skal stå skal bruge i stedet for bør bruge, men Folketinget vil ikke sige skal til kommunerne. Det kommer først i ungdomsuddannelserne, når staten overtager ansvaret. Det er trist, at børn risikerer at skulle lide nederlag i ti år, før de kan blive testet“. – Folkeskolen.dk

Det er ikke alle der kan se problemet i, at der ikke er krav om brug af den nye ordblindetest. Jane Nielsen, der er læsekonsulent i Frederikssund udtaler til Folkeskolen.dk

“Ordblindhed er som en forkølelse: Nogle gang har man feber, andre gange snøfter man kun. Hvis testen stod alene, ville der være risiko for, at vi ikke ville fange elever, som har læseproblemer uden at være ordblinde, og de skal også have hjælp. Derfor er det fornuftigt at lade fagfolk vurdere, hvilke redskaber der skal bruges til den enkelte elev. Det er det, ministeren lægger op til”

Formanden for Landsforeningen af Læsepædagoger, Karen Maass, er heller ikke bekymret, for “friheden”.

Testen opdager ordblindhed

Ordblindetesten tester for ordblindhed. Det lyder måske dumt, men testen er lavet sådan, at den måler ikke hvorfor du har læsevanskeligheder, hvis du ikke er ordblind. Du kan godt have vanskeligheder med læsning og ikke være ordblind, testen kan ikke fortælle hvad problemet så er. Dette skal der en fagligvurderning til af en læsevejleder eller speciallærer.

Derfor kræver det også, at testvejlederne ikke kun kender til ordblindhed, men også andre vanskeligheder, hvis testen viser rød. Det er også fagpersonerne der bestemmer hvem der skal have testen, hvis der er mistanke om ordblindhed pga dårlige nationaltest eller lavere niveau end de andre elever.

Testen bliver gemt så længe eleven er i uddannelsessystemet eller 15 år. Derfor kan fagpersonerne, med tilladelse, på nye studiesteder også let gå tilbage, og finde et testresultat fra f.eks grundskolen. Derfor vil det i fremtiden heller ikke være nødvendig at fornye din ordblindetest, til SPS, fordi den er over 2 år gammel.

Testen giver også mulighed, for at få snakket om det at være ordblind. Der kan være mange tanker, der løber rundt i dit barns hovedet, som ikke er rigtige om det at være ordblind. Hvis det er svært at snakke med dit barn om det, kan ‘Michael og Bogstavbjerget’ hjælpe dit barn og dig, hvor i sammen tager på rejsen op ad Bogstavbjerget.

Læsefærdighed - afkodning- sprogforståelse -ordblindetestens fokus
Testrapport til ordblindetesten
Data bag ordblindetesten

Grundlaget for ordblindetesten

I løbet af den tid, testen har været undervejs, har man testet elever med og uden ordblindhed, i forskellige test. Grunden til dette, var at finde ud af hvad den nye ordblindetest skulle indeholde af opgaver.

De startede med seks delprøver, og man endte tilbage med tre. Undervejs fandt man ud af, at testen med stavning af nonsensord, ikke hjalp bedre til at opdage ordblindhed. Derfor valgte man at fjerne denne del af testen, så den ikke blev for lang. Dette gjorde man også med to opgaver omkring fonologisk opmærksomhed: Find det ord, der ikke har en lyd til fælles med de andre og tæl lydene.

Afprøvning af testen på målgruppen

Man har afprøvet testen på målgruppen fra 3. klasse til lange videregående uddannelser. Afprøvning skulle bl.a. vise om testen kunne se forskel på ordblinde og ikke-ordblinde samt fastlægge skalaen, for hvornår man er ordblind eller ej. Det viste sig at dem der var ordblinde i forhold til testen, også havde vanskeligheder på deres uddannelser.

Alle testopgaverne, gav et datagrundlag, som kan ses herunder. En test score på 100 på y-aksen (den der peger opad) , svarer til en gennemsnitlige score i 9. klasse. De grønne kasser, viser 50 % af testpersonernes resultater og de røde er personer med ordblindhed.

Som man kan se, følger de ordblinde fra 3. klasse ikke de ikke ordblinde.Det viser også, at nogle der allerede er ordblinde, sådan set scorer det samme som gennemsnittet for deres klassekammerater.

Testrapporten

Når eleven er færdig og forholdene for testen har været rigtige, får testvejlederne en rapport, med resultatet. Heri kan man læse eleven har fået i sin ordblindetestscore og se hvad gennemsnittet for uddannelsestrinet er. Det viser omkring hvor eleven ligger, og om der er tale om ordblindhed eller usikker fonologisk afkodning.

Det bliver spændende at følge den nye ordblindetest og se hvad fremtiden bringer. Men en af de vigtigste ting jeg synes der blev sagt var: Brug krudtet på undervisningsindsats,og ikke testning.

Ordblindetest, hvor?

At tag beslutningen om at få taget en ordblindetest, kan der desværre stadigvæk godt gå et stykke tid før, du står med testen i hånden. Har du et barn i folkeskolen, skal du gå til kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), for at få taget en ordblindetest (Efter 2016 har du krav til en ordblindetest gennem dit skoleforløb).

Alligevel er det vigtigt, at du kommer i gang, fordi hvis ordblindhed ikke bliver opdaget, kan det blive en negative spiral. Her kan problemerne med at afkode ord, påvirker de andre fag og i sidste ende gøre det endnu sværere at få en uddannelse.

Med ordblindhed i familien, kan dette være en lang kamp, og derfor vælger nogle af få taget en privat ordblindetest. Dette er dog ikke sikkert, at ens kommune godkender, derfor prøv at få et bindende svar på skrift fra skole og PPR, at en privat test er god nok, og de vil følge den. Der er mange forskellige oplevelser omkring private ordblindetest, positiv og negative:

“I kan – på trods af at Ordblindeinstituttet har de bedste eksperter på området – ikke være sikre på, at de anbefalinger, der kommer som konklusion på undersøgelsen, vil blive fulgt. Jeg har endda eksempler på, at skolen nærmest nedgør en så kvalificeret undersøgelse, når skolens egen PPR ikke har foretaget den!” – foraeldreraadgivningen.org 

Ordblindekortet - Kan du finde dig selv?

Ordblindetest efter uddannelse?

Når man går ud af folkeskolen, kan man i stedet blive testet (gratis) på fx VUC, LOF eller AOF. På disse steder, har de ekspertise til udover at teste for ordblindhed, også undervise og rådgive bagefter, hvis man vælger dette.

Jeg kan kun anbefale at man bliver testet, og ikke hele tiden udskyder det. At få konstateret ordblindhed, åbner døre for undervisning og hjælpemidler, der kan gøre livet lettere, både i forhold til uddannelse, privatlivet og job.

Læs her historier fra andre ordblinde, har er blevet testet og går til ordblindeundervisning på VUC 

Ordblindetest, offentliggjort og medier

Da den nye ordblindetest blev offentliggjort skabte det meget medieomtale. På TV2 var Christine Antorini i Nyhederne og fortælle om den nye test.

“Der skal være mistanke om læsevanskeligheder, inden man tager testen. Mistanken kan for eksempel komme af, at eleven har klaret sig dårligt i den nationale læsetest i afkodning i 2. klasse. Eller mistanken kan næres af vedvarende stavevanskeligheder eller en beskeden fremgang i læsning i grundskolen – eller for eksempel af langsom læsning og problemer med skriftlig fremstilling senere. Ordblindhed i familien og en eventuel forsinket sproglig udvikling er forhold, som kan styrke en mistanke” – Ordblindetestvejledning

Jeg er også ordblind!

Ingen skal føle sig alene om sin ordblindhed.

Åbenhed er et skridt til, at ingen skal føle sig alene.

På væggen ‘Jeg er også ordblind’ kan du derfor skrive dit navn på og vise andre ordblinde, at de ikke er alene om udfordringerne.

Jesper Sehested - Ordblind og mentor

Hvem står bag Etlivsomordblind.dk

Jeg er 34 år og ordblind. I 9. klasse havde jeg 71 fejl ud af 92 i diktat, men i dag har jeg en uddannelse. Jeg har arbejdet i over 6 år, med at støtte forældre og deres ordblinde barn, når bogstaverne driller.

Her har jeg holdt foredrag for over 9.500 elever, lærere og forældre om livet som ordblind. Derudover har jeg blandt andet skrevet bøgerne ‘Michael og Bogstavbjerget‘ og ‘Et liv som ordblind i folkeskolen‘ samt lavet onlinekurset ‘Støt dit ordblinde barn med at bruge hjælpemidler‘.

Læs mere om Jesper Sehested

51 replies
 1. Gemma Kroos
  Gemma Kroos siger:

  jeg ville gerne spørge jer om: Min datter er i 8 klasse og har fået et ordblindscore på 86: skal jeg forstår at hun hendes niveau er på 5.klasse? Hvad skal jeg så gøre for at tilpasse klasse niveau med hendes ordblindsniveau? På forhånd tak, Gemma

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Kære Gemma,
   Det kan jeg ikke svare på med fuld sikkerhed, men som jeg forstår testen, har du ret. Du kan sammenligne det på den måde du gør.

   Jeg ville tage en snak med lærerne og hører om de ikke kan finde noget arbejde der ligger på hendes niveau, når der skal arbejdes med stavning. Hvis der skal skrives en opgave på 1 side, kunne det være din datter fik lov til kun, at skrive en halv. Det kunne også være at skrive om et emne din datter kender til, og dermed kender flere ord samt mere motiveret.
   Mvh
   Jesper

   Svar
 2. Christina jensen
  Christina jensen siger:

  Min søn er netop blevet testet med ordblindetesten.
  Han går i 4. Klasse.
  Han fik 73 procent, altså lægger han iusikker fonologisk kodning.
  Mit spørgsmål er, når han er så tæt på at blive teste ordblind, kan vi så være sikre på at han ikke er ordblind?
  Der er ordblind i familien, han har meget svært ved at forstå det han læser om, han havde svært ved at knække stav/læsekoden.

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Christina,
   Der er ikke nogle test, heller ikke ordblindetesten, der er 100% sikker. Med det resultat og familie historie, kan jeres søn alligevel godt være ordblind. Derfor skal I stadigvæk være opmærksom på de udfordringer og holde god kontakt med skolen, om mulig hjælp eller forløb.
   Jeg kender til andre historier hvor “ordblinde” har været for gode til at modtage støtte selvom, de er ordblinde og har udfordringer. Så hvor grænsen i en test ligger, er altid svær. Så mit råd er at blive ved med at havde fokus på læsning og stavning. Derudover tag en samtale med skolen om hvordan i kan samarbejde om de udfordringer jeres søn har, lige meget hvad testen har sagt.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 3. Susanne Johansen
  Susanne Johansen siger:

  Jeg har testet flere elever med ordblindetesten, som har fået resultatet 97% i opgaven “Find stavemåden” og 100% i “Find det, der lyder som et ord” og som alligevel i følge testen ligger på grænsen til ordblindhed fx 10. kl. score 81 (grænsen er her netop 81) . Jeg kan forstå, at det handler noget om hastigheden – fx løst 30 ud af 40 og 30 ud af 44, men hvordan adskiller man ordblindhed fra elever, der generelt lidet af “langsomhed”?

  Mvh.
  Susanne
  (læsevejleder)

  Svar
 4. Bjørn
  Bjørn siger:

  Kan man på nogen måde, selv få adgang til en test til sit barn, evt betale sig fra det? så man ikke skal vente på skoler etc.

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Bjørn,
   Der er forskellige steder hvor man kan få sit barn testet privat. Jeg kender ikke til kvaliteten bag dem, hvorfor jeg ikke nævner nogen. Du skal dog være opmærksom på, at skolen ikke behøver at godkende denne test. Så det er ikke sikkert at den giver adgang til hjælpemidler og støtte.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 5. Sofia V. Nielsen
  Sofia V. Nielsen siger:

  Hej Jesper.
  Jeg har lige et spørgsmål. Jeg har selv taget testen og fik en score på 79 point. Jeg er 18 år og er i gang med første år på en 2-årig stx uddannelse. Min læsevejleder siger at det ikke er muligt at “gennemskue” prøven. Jeg brugte selv udelukkelses/gætte metoden da jeg ved at der ikke kan være 4 konsornanter efter hinanden.
  Jeg har nemlig store problemer med at læse og en del problemer med at stave, og da 79 point ikke kan give mig hjælpemiddler prøvede vi på at få dem på baggrund af at jeg også har sammensynsproblemer, med den blev afvist?

  Er der andre teste der kan teste en for ordblindhed?
  Eller hvordan ved jeg om jeg er ordblind eller ej? for kan se på billedet at min score er meget lav i forhold til andre på min alder.

  Mvh
  Sofia

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Sofia,
   Det kan nogle gange være en ulempe, at have gode udelukkelses strategier! Jeg kender ikke så meget til hvilken tests der findes, andet end (DVO). Mange er gået over til den nye ordblindetest, så tror ikke det bliver så let, at få taget en anden.
   Du kan ikke regne med at testen er 100 % sikker for ordblindhed. Man kan jo godt have skabt gode strategier der gør man ikke lige falder igennem. Der kan også være andre ting, der gør at du ikke læser så hurtigt.
   Der findes mange forskellige hjælpemidler på markedet, som du selv kan skaffe for billige penge, så det ville jeg prøve, hvis jeg var dig. Samtidig kan du og din læsevejleder, se om i kan finde en vej. Måske tage testen igen og hav en dårlig dag, host host.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Stemann,
   Ja, hvis du er “ordblind” efter ordblindetesten, giver det adgang til Nota. Ellers er det her de andre muligheder: Det kræver dokumentation fra skoleleder, VUC, kommuni­kationscenter, PPR, ordblindeefterskole eller en fagperson, der har kompe­tence til at teste for ordblindhed.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 6. Nils
  Nils siger:

  Hej
  Er det rigtigt hvad folkeskolens læsevejleder siger, at man ikke bare kan teste en elev for ordblindhed, men at flere afleverede test skal indikere at der er et problem, Inden man vil tage stilling til en evt test. Har elevens familie relationer ang ordblindhed ikke noget at sige?
  Hilsen Nils

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Nils,
   Det er ikke et krav fra skolen, at bruge ordblindetesten. Derfor “bestemmer” de også selv hvornår de synes en elev skal testes. Derfor er der desværre også stor forskel på hvor meget der skal til få de gøre det, rundt om i landet. Hvis I har ordblindhed i familien, ville jeg helt sikkert bruge det samt elevens udfordringer til grund for at få skolen til, at tage en test.
   Desværre kan det dog være en kamp visse steder i landet! Held og lykke, du kan jo altid henvise dem til hjemmesiden, så de kan læse mere om ordblindhed.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 7. Morten
  Morten siger:

  Hej Jesper
  Jeg fik en test score på 84%. Jeg er 17 år, og igang med mit andet år på gymnasiet. Resultat var på den gule streg, hvad kan det betyde?
  Vh
  En elev

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Elev,
   Den gule er “Usikker fonologisk kodning”, det skulle læreren gerne have forklaret dig efter testen. Det betyder at du ikke er ordblind, men stadigvæk har lidt svært ved det. Det er her læreren gerne skal komme med en opfølgning på hvad du/I skal gøre, for at rette op, så du kan komme op i det grønne. Jeg ville tag kontakt til læreren igen, for at hører hvad I sammen kan gøre, for at du kan forbedre dig.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 8. Lena
  Lena siger:

  Hej.
  Hvilken alder skal man have for at få testet om man er ordblind?
  Hvad skal et barn kunne inden man kan teste for ordblindhed?

  Mvh Lena!

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Lena,
   Med ordblindetesten i dag, kan man teste fra 3. klasse i folkeskolen. Der bliver arbejdet på en test, der kan gå ned til 0.-1. klasse, men det tager nok et år endnu.
   Håber det gav svar.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 9. Stephan meyerheim
  Stephan meyerheim siger:

  Vores søn går i 3 kl. og er blevet indstillet til en ordblindetest. Vi er meget skeptiske over for denne test og evt. yderlige stigmatisering det måtte medfølge.
  Der er ingen tvivl om at han har svært ved det faglige både i dansk og matematik. Generelt mangler ham motivation for skolearbejde og skolen, i det hele taget. Han er ekstrem kreativ, opfindsom, har en god evne til at forstå sammenhænge både socialt og inden for emner der interessere ham.
  Det er som om han har opbygget en modvilje der kan have en negativ effekt på hans præstationer og det virker som at denne test vil udstille ham. Det er bestemt intet der vil styrke hans indsats i skolen og eller hans selvtillid.
  Er der ikke generelt fare for at børn og unge, med denne test, vil blive sat i bås alene pga. at skolen ikke kan favne mere bredt inden for differentieret undervisning.
  vh stephan

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Stephan,
   Der er jeg ikke enig! Man kan ikke hjælpe nogle, hvis man ikke ved hvad der er galt. Derfor er det også vigtigt at teste, hvis man tror der er noget. Ordblindetesten må ikke bare være en test, hvor der så efterfølgende ikke bliver gjort noget, fra skolens side! At få af vide man er ordblind, kan godt rammer hårdt i noget tid, indtil man finde ud af det kun betyder man ikke er så god til at stave og læse, men kan så meget andet, som du også selv skriver! Men tænk på det modsatte, hvor man hele livet tror der er “noget galt” fordi man ikke kan læse og stave lige så godt som de andre! Der er mange fra den “gamle” skole der har levet med det, og jeg kender mange der gerne ville være blevet testet og fundet ud af det “bare” var ordblindhed, for lang tid siden.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 10. Mor
  Mor siger:

  Hej Jesper

  Min søn er bleve testet ordblind, han går i 9. klasse og får 10 min. ekstra tid til eksamen.
  Er det den ekstra tid der normalt anbefales, eller er der et sted hvor man kan se anbefalinger el. lign.?
  Er det måske bare op til hver skole, hvor meget ekstra tid der gives?

  Vh.
  Mor

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej “Mor”,
   Her er hvad de skriver på socialstyrelsen.dk for grundskoler.

   Til næsten alle folkeskolens afgangsprøver kan ordblinde elever anvende de hjælpemidler, som de normalt bruger i den daglige undervisning uden, at det betragtes som en fravigelse.

   Ordblinde elever har også mulighed for at få forlænget tid til eksamen eller andre former for fravigelser fra prøvekrav. Læs mere om disse muligheder i Bekendtgørelse om prøver og eksamen på Retsinformation.

   Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

   Det er skolens leder, der afgør, om der kan fraviges fra normale prøvevilkår. Denne afgørelse træffes på baggrund af en aktuel pædagogisk-psykologisk vurdering. Denne vurdering skal vise, at eleven på grund af sine særlige vanskeligheder ikke vil kunne opnå et resultat ved prøven, der afspejler den pågældendes faglige niveau.

   En fravigelse, der ikke ændrer ved prøvens faglige indhold, skal ikke fremgå af elevens prøvebevis. Ændrer fravigelsen derimod ved prøvens faglige indhold, skal det fremgå af prøvebeviset.“.

   Jeg har selv tidligere fået 25% ekstra tid til mine eksamener på mine uddannelser (HTX og Copenhagen Business School), men kender ikke bekendtgørelsen, men du kan prøve at læse den.
   Håber det gav svar
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 11. Peter Langborg
  Peter Langborg siger:

  Hej Jesper

  Min datter på 10 år, som går i 4. klasse, er for en måneds tid siden blevet diagnosticeret som ordblind.
  Testen er foretaget i skolen, og endte ud med en ordblindescore på 66, mod et gennemsnit for uddannelsestrinnet på 84. Så vidt jeg kan se, er en score på 66 lige på grænsen mellem ordblindhed og “usikker fonologisk kodning”. Så langt så godt/skidt.
  Mit spørgsmål er dels til vægtningen i de 2 test, og dels til den store forskel på scoren i dem.
  I “Find stavemåden” får hun 23 ud af 25 rigtige svarende til 92% med 5 rigtige pr. minut, hvilket giver en deltestscore på 67. Medens hun i “Find det som lyder som et ord” kun får 8 rigtige ud af 18 svarende til 44% med 1 rigtig pr. minut, hvilket giver en deltestscore på 65. Endelig er ordforråd 12 af 15 rigtige
  Hvordan kan deltestscoren blive så ens, når antal rigtige er så forskellig?
  Er usikkerhedsmargenen ved testen ikke for stor, til at kunne danne grundlag for en diagnose, dels når resultaterne på de 2 test er så forskellig, dels når resultatet, – 66 – ligger lige på grænsen mellem gul og rød?
  Hvor stor bør den målrettede indsats være/blive i skolen, for at imødegå en ordblinds udfordringer? Min datter er tilbudt 4 timers hjælp i en mindre gruppe hen over ugen, hvilket jeg umiddelbart synes lyder af meget lidt, set ud fra de udfordringer hun møder, jvf. den faglitteratur jeg siden diagnosen har læst om emnet.
  Mvh.
  Peter

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Peter,
   Matematikken bag testen, kan du læse alt om her. Ved ikke om det giver dig svar, med det er sådan de skriver rapporter om det! Det er op til skolelederen, og det er forskelligt fra sted til sted. Derfor er der ikke noget “rigtigt” svar på det.
   Efter Ordblindetesten er det en god ide, at finde ud af hvor ens barns udfordringer ligger. Det er der måske desværre ikke så mange der gør, fordi nu har man fået personen ned i en kasse, og så arbejder man bare videre fra det punkt!
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 12. Camilla Mortensen
  Camilla Mortensen siger:

  Hej Jesper
  Jeg er blevet helt forvirret.
  Jeg har en dreng på 8 år (næsten 9) som går i 2 klasse, da han har ventet et år med at starte i skole.
  Han kan ikke læse og han kan ikke høre lydene i bogstaverne, alligevel vælger man at sige at man først kan teste ham for ordblindhedi 3 klasse.
  Det syntes jeg jo som forældre er helt grotesk. Alt hvad jeg kan finde om ordblindhed og arvelighed (far, onkel og mormor er ordblinde), siger at man skal lave udredning hurtigst muligt, altså fra 0 klasse og senest i 2 klasse. Dette kommer både fra forældreforeningen og ordblindeforeningen hjemme sider.
  Har du nogle gode råd, henvisninger til en forvirret mor og frustreret søn.

  Mv. Camilla

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Camilla,
   Det er desværre rigtigt at den “nye ordblindetest” først kan bruges fra 3. klasse. Der bliver dog arbejdet på en test der kan bruges tidligere, men det kan du jo ikke bruge til noget!
   Ja, med den historie kunne der være grund til at være meget opmærksom! Vi har desværre et system der er god til kassetænkning og nu har vi være så heldig og fået en ny ordblindetest og så rykker vi problemet frem.

   Jeg ville kontakte skolen og tage en snak med den. Fortæl at der allerede er ordblindhed i famillien og med de udfordringer din søn har nu, at der er langt tid til 3. klasse og om I kan finde en løsning sammen.
   Håber det kan hjælpe dig og din søn lidt på vej, held og lykke!
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 13. TH
  TH siger:

  TAK for en super god side og dine gode svar!

  Et spørgsmål fra en underviser på friskole:

  Har alle skoler adgang til at bruge testen, eller kræver det at man , f.eks. på en friskole betaler abonnement?

  Kan alle lærere bruge testen, eller skal man være læsevejleder?

  De sidste to spørgsmål: er testen til 0.-1.klasse færdigudviklet d.d.

  OG hvor får man adgang til testene?

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej TH,
   Tak for de pæne ord, det varmer!

   Ordblindetesten er gratis og kan også bruges af friskoler. Hvis eleven er ordblind, skal friskoler søge igennem SPS-styrelsen. Om det er en lærer eller læsevejleder, ved jeg ikke. Men kan ikke se hvorfor en normal lærer ikke skulle kunne gøre det, opgaverne bliver forklaret i testen.

   Ved ikke hvornår ordblindetesten for de mindre klasser bliver færdig. Den “nye” ordblindetest kan findes på https://ordblindetest.nu

   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 14. Anette
  Anette siger:

  Hej alle.

  Jeg har selv en datter på 13 år, der hele sit liv har kæmpet med læsning og matematik . Nu i 7. Klasse tager skolen sig endelig sammen – efter mange opfordringer!!- til at teste hende med ordblindetesten. Jeg er så glad for endelige at få vished for hvad der ‘driller’ hende. Derfor forstår jeg ikke fe forældre som har tvivl og endda modvilje for at skolen vil teste deres barn. Børn med vanskeligheder kommer hurtigt til at føle sig forkerte og lider mange nederlag . Alt dette påvirker deres selvværd og selvtillid . Så kære forældre, tag imod tilbuddet til jeres barn. Ingen stigmatiseres fordi de er ordblinde . De skal blot have en særlig støtte omkring dele af skolearbejdet så de netop kan klare sig bedre og blive glade og ligestillede børn .

  Smil
  Anette

  Svar
 15. Birgitte
  Birgitte siger:

  Hej Jesper!

  Jeg kunne se i en af de tidligere kommentarer her, at en kvinde (Sofia) følte, hun kunne bruge udelukkelsesmetoden, da hun tog Ordblindetesten. Har du hørt fra flere af de ældre elever/studerende, der tager testen, at de på en måde kan kompensere for deres vanskeligheder og dermed ikke lander i ordblindekategorien? Jeg er dog ikke helt med på, hvorfor Sofia ikke kunne få adgang til hjælpemidler, for efter 9. klasse kategoriseres man som ordblind, hvis man har en score under 81, ikke sandt? Hvis hendes var 79, burde hun kunne få adgang til hjælpemidler.
  Har du gjort dig tanker om fordele og ulemper ved testen sådan generelt ud fra det, du har hørt?

  Mvh. Birgitte

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Birgitte,
   Det er stort set umuligt at lave en test, hvor der ikke er huller. Ordblindetesten er lige som alt andet! Hvis målet for X. klasse er 76 (ordblind) og du får 77, er du “ikke” ordblind. Dagen efter kan du dog være ordblind fordi du nu er kommet i X.+1 klasse. Her vil en lærer forhåbentlig sige, vi tester dig igen for at være sikker, måske med en anden test.
   Jeg ville også bruge udelukkelsesmetoden, testen bruger antal opgaver over tid, går udfra det er fordi det tage højde for det. Du kan ikke være heldig at ‘gætte’ rigtig altid. Hvis du gør det, er det ikke gæt mere, måske forstår du det på en måde, du kan bare ikke rigtig forklare eller bruge det. Hvis det ligger så tæt og du føler at du gætter, så kunne man håbe at lærerne sagde, vil prøver lige noget andet.
   Fordelen ved testen er at det er ens for alle og der ikke er forskel på hvor du er i uddannelsesystemet.
   Håber det gav svar?
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 16. Ellen
  Ellen siger:

  Hej Jesper

  Min søn går på en lille privatskole – er det så stadig skolen der skal teste eller er det kommunen der skal forestå en evt. test?

  Mvh Ellen

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Ellen,
   Dette skulle gerne svarer dig:
   Frie grundskoler vil få mulighed for at anvende testen i forbindelse med ansøgning om it-rygsæk til ordblinde elever, hvis der på skolen er en lærer, der er uddannet læsevejleder eller har tilsvarende kompetencer.
   Det betyder, at skolerne ikke længere behøver at få testet deres elever for ordblindhed hos PPR, hvis de har kompetencer på skolen til selv at foretage udredningen. Skoler, der ikke har en læsevejleder eller lærere med tilsvarende kompetencer, vil fortsat skulle anvende PPR til udredning for ordblindhed. – privatskoleforening.dk

   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 17. Charlotte Drachmann
  Charlotte Drachmann siger:

  hej Jesper
  Min søn går i 10 klasse og har altid haft meget svært ved at læse og stave. For en del år tilbage, jeg tror det var i 4 klasse, var hans daværende skole inde på om han var ordblind. Skolen gjorde noget, og vi havnede til sidst på en børne psykiatrisk afdeling og drengen blev testet for lidt af hvert. Vi fik svaret at drengen ikke fejlede noget der tilhørte en børnepsykologisk afdeling, han var bare en rask og sund dreng med stort D. Drengen har gennemført 2 efterskole ophold og har været rigtig glad for det, men det skorter ikke på, at han har ekstremt svært ved det danske, og opgaver i matematik hvor der står meget læsning i. Han kom selv sidst til mig og spurgte : Mor er du sikker på at jeg ikke er ordblind, jeg kan sku ikke engang stave til “arv” jeg kan ikke høre hvad det skal være. jeg har rigtig svært ved det.
  Hvad gør jeg nu? Kan jeg rette henvendelse til VUC og få ham testet gratis eller skal det gå gennem skolen?
  venlig hilsen Charlotte

  Svar
 18. Tina jensen
  Tina jensen siger:

  Hej. Jeg har en søn på 9 år som er blevet testet for ordblindhed. Han har altid været lidt bagefter med at læse og skrive. Skolen vil have at han skal tage testen igen. Jeg vil lige hører hvornår man er ordblind og hvornår man ikke er. Han kan læse og stave et ord hvis han er usikker på et ord.
  Med venlig hilsen tina

  Svar
 19. Monica
  Monica siger:

  Hej Jeg har en dreng der går i 8. klasse. Han fik i sidst i 7. klasse lavet en ordblindetest, som viste han var ordblind, de (skolen og læsevejlederen) mente at træning kunne gøre at han ikke er ordblind længere, hvilket vi som forældre satte spørgsmålstegn ved, far er selv ordblind. Nu er han midt i 8. blevet testet igen og resultatet er da blevet bedre og ligger tæt på gult område, men han er stadig i rødt område. Problemet er at de ikke vil søge om hjælpemidler, fordi de mener at han ikke er ordblind. Hvad kan vi som forældre gøre?
  Mvh Monica

  Svar
  • Jesper Sehested Jensen
   Jesper Sehested Jensen siger:

   Hej Monica,
   Dejligt at hører din søn er blevet bedre! Jeg kender ikke nok til lovgivningen på området, så derfor kan jeg desværre ikke give dig et svar. Måske har din søn allerde mulighed for forskellige hjælpemidler gennem en smartphone, tablet eller computer i hjemmet. Prøv at kig på Ordtavlen, der kan du læse meget mere om alle de hjælpemidler der findes.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
  • Mette Håkansson
   Mette Håkansson siger:

   Kære Monica

   Jeg er som læsevejleder på en skole rigtig ked af at læse, at din søns skole ‘ikke vil søge om hjælpemidler‘. Jeg håber, at det drejer sig om en misforståelse, der hurtigt bliver rettet op på! Selvfølgelig skal skolen tage din søns ordblindhed alvorligt. Henvend dig til dem igen og tilbyd dig som positiv samarbejdspartner, der gerne vil gøre alt det I kan hjemmefra for at hjælpe din søn – samtidig med, at skolen selvfølgelig skal løse deres del af opgaven; at sørge for, at din søn får de rette hjælpemidler og undervisning i at bruge dem + at tekstmateriale skal være elektronisk tilgængeligt, så han kan bruge oplæsning i stedet for øjenlæsning.

   Din søn er ordblind og har derfor ret til at blive medlem af Nota, som er et elektronisk bibliotek. Her kan han downloade både fagbøger og skønlitteratur, så han kan høre teksterne i stedet for at læse dem med øjnene. Den person, der har testet ham på skolen, kan nemt melde ham ind. Ellers kan du selv kontakte Nota, de kan hjælpe dig. Se mere på http://www.nota.dk
   Han skal også i gang med at bruge læse-/skrivestøtte, fx i form af CD-ORD eller IntoWords, som er det mest brugte. Se på http://www.mv-nordic.com for info og/eller spørg skolen, hvad de bruger til deres andre ordblinde elever.
   Desuden bør skolelederen indstille ham til at få ekstra tid til afgangsprøverne (og når han er registreret i Undervisningsministeriet, får skolen også elektroniske filer af diverse opgaver, så han også til prøverne kan bruge oplæsning i stedet for øjenlæsning).

   I kan selv gå i gang med at bruge apps på mobilen, der kan omdanne tale til tekst, så din søn kan skrive det, han tænker – i stedet for at være begrænset af det, han kan finde ud af at stave til! Så er det pludselig sjovt at deltage i chat på Facebook osv.
   Her på denne blog ‘Et liv som ordblind’ er der tips og tricks til alt det elektroniske. Se mere på Ordtavlen.

   Kig også på http://www.margitgade.dk hvor I kan finde skabeloner til skriftligt arbejde, der kan hjælpe din søn med at få struktur på de skriftlige opgaver. Det kan tit være svært for ordblinde at bryde opgaver ned i mindre dele. Her er skabelonerne en god hjælp.

   HUSK at det er besværligt og tager tid at lære at arbejde på nye måder, men det er hele besværet værd, fordi det handler om, at din søn skal ende med at have samme valgmuligheder som alle andre i forhold til uddannelse og deltagelse i (samfunds)livet.

   Alle gode ønsker for din søns læse-/skriveudvikling :-)

   Mvh
   Mette Håkansson, læsevejleder

   Svar
 20. Trine Sander
  Trine Sander siger:

  Hej
  Min søn i 3. klasse er lige blevet testet for ordblindhed. Han landede på 63 point og dermed i gul gruppe. Han har hele sin skoletid haft problemer med, at læse og skrive. Nu står vi der at han umiddelbart ikke er berettiget til Nota og IT-rygsæk. Han er gennem de sidste år blevet tilbudt div. små tiltag og projekter med henblik på at bedre hans læsning/stavning, hvilket dog ikke har gjort den store forskel.
  Vi gør en stor indsats på hjemmefronten og har et godt samarbejde med skolen, dog er vi ved at køre noget træt i “vi ser lige tiden an frem til …..” og “vi kan prøve at…..” vi mangler noget konkret og en målrettet plan. P.t. hedder det sig fra skolen “hvis en meget dårlig udtalelse om adgang til Nota” ikke giver adgang, så tester vi ham igen lige inden efterårsferien og håber han ryger ned i det røde felt. Vi bliver dog noget triste over at man i “systemet” ikke tager hensyn til de børn der lander nederst i det gule felt. Vores søn har brugt div. hjælpeprogrammer til pc, IPad og mobil de sidst to år, men vi må indrømme vi i dag godt kan tænke om det havde været bedre ikke at ha´ hjulpet den vej og dermed ha´ opnået han havde flere fejl og var landet i rød zone.
  Er der et “sted” hvor der deles viden/konkrete planer for et længerevarende forløb for børn der som vores søn ligger lige over rød zone, men langt væk fra grøn zone.
  Mvh. Trine Sander

  Svar
 21. Annsofie
  Annsofie siger:

  Hej, jeg læser HF. Og scorede kun 63… så jeg rød.
  Og man skulle være over 81 format være gul.
  Hvis jeg nu svarede rigtigt på 10 af de spørgsmål jeg svarede forkert på, ville det så være nok til at rykke mig væk fra det røde område?

  Mvh annsofie

  Svar
 22. Charlotte Bojsen
  Charlotte Bojsen siger:

  Hejsa
  Min datter går i 10 kl. Hun blev i 7 kl testet ordblind, og har de sidste 3 år haft it rygsæk. Nu snakker hun om evt at tage en HF efter sommerferien. I dem forbindelse kontaktede jeg gymnasiet, for at høre hvad de tilbød af hjælpemidler. Jeg fik at vide, at fordi hun er testet med den gamle test, så skal hun igennem den nye test nu. De oplever at mange der er testet ordblind på den gamle test, lander i det gule område, og derfor ikke har ret til hjælpemidler, da de ikke længere er ordblinde. Kan det virkelig passe at hun skal testes på ny, og at hun så kan få frataget retten til de hjælpemidler hun har haft de sidste 3 år?

  Mvh Lotte

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested siger:

   Hej Lotte,
   Kan godt forstå jeres problem, men kender desværre ikke svaret. Jeg holder mig fra lovgivningen, og holder mig til at udtale mig om det at være ordblind, det ved jeg noget om. Du kan prøve at kontakte Ordblindeforeningen og se om de kan hjælpe dig.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar
 23. Kim stahl
  Kim stahl siger:

  Hej Jesper,
  Min datter går i 2. klasse og vi har mistanke om at hun er ordblind og lærere ligeså. Men vi fik af vide at de ikke kune teste før i 3 klasse, ved du om det korrekt ?

  Jeg syntes at kunne læse på hjemmesiden at testen kunne laves tidligere.

  Mvh.
  Kim

  Svar
 24. Mes
  Mes siger:

  Hej
  Hvor sikker er testen – jeg mener, hvor langt fra skillepunkterne skal man være for at være sikker på resultatet?
  Hvis grænsen imellem grøn og gul er 81, men man kun scorer 82, er man så sikker på at ligge i grøn?
  Og hvis grænsen imellem rød og gul et 73, men man fx scorer 71, er man så sikker på at være ordblind?
  Findes en uddybende test?
  Er testen udelukkende til at se om man er rød/ordblind og dermed udelukkende en test mhp hjælpemidler eller ej?

  Svar
  • Jesper Sehested
   Jesper Sehested siger:

   Hej
   Der findes ikke en 100% sikker test. For kan du svare forkert pga. mange andre ting? Ja. Testen er en test og kan give en ide om der skal testes med andre test, som kan fortælle mere om hvad selve udfordringerne er. Testen er også et værktøj til at sige “ja” eller “nej” til hjælpemidler. Der findes andre test, men det skal jeg ikke gøre mig klog på, da jeg ikke er uddannet til det.
   Håber det gav noget svar.
   Mvh
   Jesper Sehested

   Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *